konstruktiot

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Yhteistä edellä käsitellyille ablatiivin kuvauksille ja peruslausetyyppien kuvaukselle 

  1. Jako ydinalueeseen ja periferiaan. Ydinaluetta ovat ablatiivilla Setälän ja Penttilän ensin ilmoittamat käytöt. Hakulisen ja Karlssonin peruslausetyypeistä erottuvat selvästi intransitiivilause ja transitiivilause. (Lisäksi peruslauseet on kirjassa jaettu perustyyppeihin ja marginaalisiin.) Periferia katsotaan usein ydinalueen laajentumaksi ja eri tyyppien väliset rajat ovat liukuvia.

  2. Viittaaminen leksikaaliseen tai morfologiseen informaatioon. Erityisesti perifeerisemmissä rakenteissa viitataan tiettyihin sanoihin tai muotoihin. 

  3. Sanajärjestysrajoitukset. Sanajärjestys on erityisesti perifeerisemmissä rakenteissa tiukempi kuin ytimessä.

  4. Rakenteen kokonaismerkitys. Viitataan koko rakenteeseen ja sen merkitykseen, joka voi olla osin muuta kuin pelkästään osien yhdisteleminen edellyttäisi. Tämäkin koskee erityisesti perifeerisiä rakenteita. 

"Ydin" vs. konstruktiot 

Ytimeen kuuluvat säännönmukaiset muodosteet ja säännönmukaiset kytkennät kielen eri tasojen välillä. 

Syntaksin osalta tämä merkitsee sitä, että syntaktisen muodosteen luvallistamiseksi ei tarvitse viitata semantiikkaan, leksikkoon tai morfologiaan.
Esim. Hakulisen ja Karlssonin peruslausetyypeistä A ja B ja mahdollisesti C kuuluvat ytimeen.

Konstruktiot luvallistavat erikseen spesifioituja muodosteita ja kytkentöjä, jotka eivät kaikilta osin noudata ytimen sääntöjä.

Syntaksin osalta tämä tarkoittaa sitä, että lauserakenteen luvallistamiseksi on viitattava leksikkoon, morfologiaan tai spesifiseen syntaktis-semanttiseen kytkentään.
Esim. Hakulisen ja Karlssonin peruslausetyypeistä ainakin D-I ovat konstruktioita.
      (1)(2)(3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen