käsiterakenne

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus 
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

 

Käsiterakenteen kerrokset

Käsiterakenne jakautuu useampaan kerrokseen, jotka ovat toisiinsa kytköksissä.  Nikanteen (1990) mukaan kerroksia ovat seuraavat:

Temaattinen kerros (thematic tier)
- sijainti, muutos ja muutoksen suunta, aiheutus
- Temaattinen kerros on koko käsiterakenteen ydinkerros: muut kerrokset suhteutetaan temaattiseen kerrokseen.
- Temaattinen kerros ilmaisee aina kokonaisen tilanteen.
Tekokerros (action tier)
- osanottajien aktiivisuus ja passiivisuus sekä keskinäinen dominanssi
Semanttiset kentät (semantic fields)
- muutos tai tilan liittyminen omistukseen, aikaan tms. ja aiheuttamisen pohjautuminen fyysiseen, sosiaaliseen, taianomaisen tms. vaikutukseen.
Modaalikerros (modal tier)
- tilanteeseen liittyvät modaaliset piirteet, esim. mahdollisuus, todennäköisyys, kielto jne.

Seuraava esimerkki havainnollistaa eri kerrosten toimintaa:

----------------------------------------------------------------------

Esimerkkilause: Pekka antanee kirjan Maijalle.

Tulkinta:

Temaattinen kerros:
Muutos: kirja siirtyy (Pekalta) Maijalle.
Aiheutus: Pekka aiheuttaa muutoksen.

Tekokerros:
Pekka on aktiivinen osanottaja
Kirja on passiivinen osanottaja
Pekka dominoi kirjaa

Semanttinen kenttä:
Kirjalle tapahtuva muutos on omistukseen liittyvä (possessiivinen)
Aiheuttamisen luonnetta ei ole eksplisiittisesti ilmaistu. Oletusarvoisesti se on luonteeltaan sosiaalista (Kirjan omistussuhteen muutos perustuu Pekan lupaukseen), mutta voi olla fyysistäkin (Pekka ojentaa esim. jonkun muun kirjan Maijalle).

Modaalinen kerros:
Antaminen on todennäköistä (ei siis esim. varmaa tai pelkästään mahdollista).

-------------------------------------------------------------------------

Seuraavilla sivuilla käsitellään eri kerrosten formaalista kuvausta.

     

(1) (2) (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle

 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen