käsiterakenne

 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

 

Tekokerros

Tekokerros antaa temaattisessa kerroksessa valituille tilanteen osanottajille uudet roolit: tekijän (actor) ja taipujan (undergoer). Tekijä on tilanteen aktiivinen osanottaja ja taipuja passiivinen. Tilanteet hahmotetaan usein niin, että niissä aktiivinen osanottaja dominoi passiivista: tekijä on päällepäsmäri ja taipuja on passiivinen osanottaja, joka ei ole tilanteessa hallitsevassa asemassa vaan vastaanottavana osapuolena.

Tekokerroksessa on kaksi funktiota AC ja UN, joista AC valitsee tekijän (actor) ja UN taipujan (undergoer). Esimerkiksi lause Pekka vei lasin kaappiin viittaa tapahtumaan, jossa Pekka tekee jotain (lasille) ja jossa lasille tapahtuu jotain.

Lause: Pekka vei lasin kaappiin.

 Pekka vei lasin kaappiin

Tekokerroksen funktiot AC ja UN eivät muodosta samanlaista ketjua kuin f-ketjun funktiot, koska kumpikaan tekokerroksen funktioista ei valitse toistaan. Silti AC ja UN voivat muodostaa toisenlaisen yksikön, jota kutsutaan act-ketjuksi. Tekijä ja taipuja ovat silllä tavoin keskenään yhteydessä, että mikäli act-ketjussa on sekä AC että UN AC-funktion valitsema tekijä dominoi UN-funktion valitsemaa taipujaa.

 

Testit

Tekokerroksen rooleja voi  testata kysymystesteillä, jotka perustuvat sellaisten sinänsä varsin yleismerkityksisten verbien kuin tehdä ja tapahtua sekä käydä ominaisuuksiin. Verbin tehdä subjekti on tekijä ja mahdollinen allatiivimäärite tämän tekijän dominoima taipuja. Näin saadaan kaksi kysymystestiä:

 

Tekijän ja taipujan testit

Esimerkiksi, jos pitää testata act-rooleja lauseissa Pekka laulaa ja Pekka opettaa Eskoa sekä Pekka kuolee voidaan käyttää näitä testejä:

K: Mitä Pekka tekee?
V: Hän laulaa.
V: Hän opettaa Eskoa.
V: ??Hän kuolee.

Testit osoittavat, että verbien laulaa ja opettaa subjekti on tekijä. Sen sijaan kuolla-verbin subjekti ei ole tekijä.

K: Mitä Pekka tekee Eskolle?
V: Hän opettaa tätä.

Testi osoittaa, että verbin opettaa objekti on taipuja, joka on subjektin ilmaiseman tekijän dominoima.

Pelkkää taipujaa voidaan testata verbien tapahtua ja käydä avulla. Niiden allatiivikomplementti on rooliltaan taipuja:

Taipujan tapahtuu-testi

Näin testi toimii edellä käsiteltyjen esimerkkilauseiden kanssa:

K: Mitä Pekalle tapahtuu/käy?
V: ??Hän laulaa.
V: ??Hän opettaa Eskoa.
V: Hän kuolee.

Testi osoittaa, että kuolla-verbin subjekti on taipuja. Sen sijaan verbien laulaa ja opettaa subjektit eivät ole. (Tämä on tietysti odotettavaa sikälikin, että edellisen testin avulla huomattiin niiden olevan tekijöitä.)

K: Mitä Eskolle tapahtuu?
V: Pekka opettaa häntä.

Tämä testi vahvistaa sen, että Esko on taipuja.


     

(1) (2) (3) (4)(5)(6) (7) (8) (9) (10)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen