tavoitteet
 

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus 
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Konseptuaalisen semantiikan tavoitteet

Konseptuaalinen semantiikka pyrkii nimestään huolimatta laajempiin tavoitteisiin kuin pelkästään semantiikan teoriaan. Konseptuaalisen semantiikan tavoitteena on teoria ihmismielestä siten, että kielen asema ihmismielen osana tulisi selvästi kuvatuksi. Tämän lähestymistavan nimeen "konseptuaalinen semantiikka" sisältyy kaksi termiä, joita käytetään varsin väljästi: konsepti eli käsite ja semantiikka eli merkityksen teoria. Tässä lähestymistavassa sekaannusta saattaa aiheuttaa myös se, että termi käsiterakenne on tekninen termi, jolla viitataan yhteen selkeästi määriteltyyn representaatioon, joka kytkee yhteen useita varsin erilaisia muiden kognitiivisten alueiden representaatioita (esim. kielellisiä rakenteita ja tilan hahmotusta sääteleviä rakenteita). Semantiikaksi voidaan kutsua kaikkea sitä informaatiota, joka on liittynyt kielellisiin rakenteisiin ja ilmauksiin mutta joka itse ei ole kielen rakennetta (fonologiaa, syntaksia, morfologiaa). 

Konseptuaalinen semantiikka poikkeaa useimmista kieliteorioista juuri laajojen tavoitteidensa vuoksi. Tämän takia konseptuaalinen semantiikka edellyttää muidenkin kognitiivisten osa-alueiden kuin kielen laajaa tuntemusta. Tämä on toisaalta lähestymistavan vahvuus mutta toisaalta sen suurin hankaluus. Ihmismieli on niin laaja tutkimusalue, että sitä on yhden tutkijan mahdoton tuntea muuta kuin pieneltä osalta. Siksi konseptuaalinen semantiikka on luonteeltaan tutkimusohjelma mieluummin kuin kokonainen teoria. Tällä kurssilla käydään läpi joitakin kielen yhteyksiä tilanhahmotukseen ja sosiaaliseen hahmotukseen. Näin on tarkoitus syntyä käsitys joistain niistä mekanismeista, jotka mahdollistavat puhumisen tilaa ja sosiaalisia suhteita koskevista asioista.

Konseptuaalisella semantiikalla on myös metodologisia tavoitteita. Eri kognitiivisten osa-alueet ja niiden keskinäiset suhteet pyritään kuvaamaan formaalisti. Jokaisella kielen osa-alueella (ks. modulaarisuutta käsittelevä osa) on oma formalisminsa ja lisäksi osa-alueiden kytkennöillä on omat säännöstönsä, jotka ovat luonteeltaan kuvauksia (mapping). 

Lyhyesti sanottuna: konseptuaalinen semantiikka on tutkimusohjelma tavoitteenaan kielenkuvaus, joka formaalisti kuvaa kielen rakenteen ja kaiken sen, mitä kielellä pystytään ilmaisemaan. Astetta korkeampana tavoitteena on lisäksi se, että kuvauksesta pitäisi selvitä, miksi juuri jotkin tietyt asiat pystytään ilmaisemaan kielen avulla ja toisia taas ei. Ja miksi joidenkin asioiden ilmaiseminen on tehokkaampaa kuin toisten. Myös kielten väliset erot ja yhtäläisyydet pitäisi tältä kannalta pystyä selittämään.

Lisää konseptuaalisen semantiikan yleisistä tavoitteista käydään läpi kunkin kurssin osan yhteydessä.

 

       Kurssin etusivulle

 

 

Urpo Nikanne,   maaliskuu 2002  

 

   logo
 
Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen