modulaarisuus

 

Tekstit
  Johdanto
  Modulaarisuus
  Käsiterakenne
  Leksikko
  Konstruktiot
  Spatiaalisuus


 

 

Government-Binding-kielioppi (Chomsky 1981, 1986)

Standardimallin ongelmana oli lähinnä semantiikan asema. 1970-luvulla käytiin vilkasta keskustelua siitä, mikä oli semantiikan ja syntaksin suhde. Vastakkain oli - hieman yksinkertaistaen - kaksi koulukuntaa: generatiivinen semantiikka, joka piti kiinni siitä, että D-rakenteen ja semantiikan piti vastata toisiaan yhden suhteessa yhteen, ja tulkitseva semantiikka, joka katsoi, että osa semanttisesta tulkinnasta tehdään pintarakenteesta. Generatiivisen semantiikan - standarditeoriasta periytynyt - ajattelutapa johti viime kädessä hyvin mutkikkaisiin D-rakenteisiin, koska mitä erilaisimmat semanttiset ilmiöt piti saada mukaan syntaktiseen rakenteeseen.

Tulkitseva semantiikka sen sijaan johti 1980-luvulla ajatukseen, että D-rakenne on puhtaasti syntaktinen rakenne, ja semanttinen tulkinta tehdään S-rakenteesta. Semanttinen tulkinta vastaa tässä mallissa nimittäin yhden suhteessa yhteen ns. Loogista muotoa. Loogisen muodon ja S-rakenteen välillä kuitenkin voi olla transformaatioita. Tämä malli, joka tunnetaan yleisesti Government and Binding -mallina, perustuu lähinnä Chomskyn kirjaan Lectures on Government and Binding (1981) ja samoja ajatuksia kehittelevään teokseen Barriers (1986).

Government ja Binding -malli voidaan esittää kaavamaisesti seuraavalla tavalla:

GB-malli

Minimalistinen kielioppi (Chomsky 1995)

Viime vuosien kehitys chomskylaisessa generatiivisessa kielitieteessä on johtanut malliin, jota kutsutaan minimalistiseksi malliksi. Sen pääidea on, että ei ole erikseen D-rakennetta. Syntaktinen rakenne perustuu kolmeen "interface"-tasoon eli tasoon, jotka ovat yhteydessä muihin kognitiivisiin osa-alueisiin.

  1. PF on syntaktinen rakenne, joka vastaa fonologista representaatioita yhden suhteessa yhteen.
  2. LF on syntaktinen rakenne, joka vastaa semanttista representaatiota yhden suhteessa yhteen.
  3. Leksikaalinen interface on suhde leksikon ja lauseen alkukehittämisessä tarvittavien lauserakenteen fragmenttien välillä.

Minimalistisessa mallissa lause koostuu pienistä fragmenteista, jotka yhdistyvät, kunnes lause on "tarpeeksi valmis" tulkittavaksi PF-tasolle ja siitä ääntämykseen. Tätä kohtaa lauseen generoinnissa kutsutaan nimellä "Spell-Out". Spell-Out-rakenne toimii syötöksenä myös LF-rakenteelle. Ajatuksen ydin on siinä, että Spell-Out-rakennetta voidaan manipuloida toisistaan riippumatta sekä "matkalla" LF-rakenteeseen ja semantiikkaan että PF-rakenteeseen ja ääntämykseen.

Minimalistinen malli perustuu Chomskyn (1995) julkaisemaan teokseen A Minimalist Program for Linguistics ja se voidaan esittää kuvion avulla seuraavasti:

Minimalistinen malli
      (1) (2) (3) (4) (5)

 

       Kurssin etusivulle
 

Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

 

   logo
 Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen