Du är här: › Institutioner och ämnen Naturvetenskaper Ämnen Matematik och statistik Kurssidorna Grundkurs i statistisk teori

355001.1 GRUNDKURS I STATISTISK TEORI , del 1, 5 sp

Kursen Grundkurs i statistik teori, del 1 föreläses inte under läsåret 2014-15.


355001.2 GRUNDKURS I STATISTISK TEORI , del 2, 5 sp

Målsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till grundbegreppen inom den statistiska inferensteorin samt kunna använda de vanligaste estimations- och hypotesprövningsmetoderna. Särskild vikt läggs vid att lära deltagarna att förstå vilka förutsättningar de olika metoderna bygger på samt hur man korrekt tolkar resultaten av statistiska analyser.

Innehåll: Estimationsteori, intervallskattning, hypotesprövningsteori, inferens vid regressions- och korrelationsanalys, introduktion till variansanalys.

Arbetsformer: Föreläsningar och räkneövningar.

Föreläsningstider: Mån kl. 8-10 och Tors kl. 8-10, Aud. Vektorrummet (Asa B311)

Räkneövningsstid: Fre kl. 8-10, Aud. Hilbertrummet (Asa B329)

Examination: Skriftlig tentamen - Ons 29.04.2015 kl. 8-12, Aud. Vektorrummet (Asa B311)

Material till tentamen: Kurstentamen 2015

Preliminärt tidsschema: Våren 2015

Material:


Räkneövningar:
Tabeller för konfidensintervall och hypotesprövning: Tabeller


Förkunskaper: Kursen är tudelad. Inga förkunskaper krävs för del 1. För del 2 krävs antingen del 1 eller Grundkurs i sannolikhetslära.

Litteratur: Föreläsningarana baserar sig i huvudsak på kompendiet av Paul Blomstedt. Övrig relevant litteratur: Leif Nordberg (Del 2), Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar av Gunnar Blom m.fl. (5 uppl.), Studentlitteratur, Lund 2005, Statistisk dataanalys av Svante Körner och Lars Wahlgren (3 uppl.), Studentlitteratur, Lund 2000.