Teologicum

Institutum Judaicum Aboense

Åbo Akademi

Startsidan | Tillbaka

Historia
Forskare
Aktuellt
Länkar
StudiematerialAcademic Network "Children of Abraham"


Academic Network
"Rewritten Bible"
Sök i ÅA:s webb
Till ÅA:s startsida

Institutum Judaicum Aboense är ett judaistisk institut vid Teologiska Fakulteten vid Åbo Akademi. Intresset för judendomen har långa anor vid fakulteten och har varit kopplat till ämnet exegetik.

    Efter att Fakulteten grundades år 1924 har  exegetiken alltid spelat en viktig roll i den teologiska utbildningen.  En av de tre professorerna i den nygrundade fakulteten var Johannes Lindblom (1924-1930). Han var expert i gammaltestamentlig exegetik men hans lärostol omfattade både gammal- och nytestamentlig exegetik. En av Lindbloms efterföljare var Rafael Gyllenberg (1934-1964) som i sin tur var expert i nytestamentlig exegetik men under hans tid blev det viktigt att också ordna undervisning i gammaltestamentlig exegetik och den sköttes av prof. Helmer Ringgren (1947-1956).

    Judaistik kom med i bilden år 1965 då Gösta Lindeskog (professor i nytestamentlig exegetik 1964-74) grundade Institutum Judaicum Aboense, ett specialbibliotek för judaistik. Under åren har bibliotekets samling vuxit väsentligt och idag har Åbo Akademi en av Nordens finaste bibliotek i detta ämne. Från och med 1967 har ÅA haft två ordinarie professurer i exegetik, en i GT-exegetik och en annan i NT-exegetik.

    Historien har visat att Lindeskogs innovativa idé att grunda Institum Judaicum Aboense var fruktbar. Judaistik blev ett tema som kombinerade dessa två exegetiska ämnen med varandra. År 1978 definierade man professuren i GT-exegetik på nytt och den erhöll benämningen  “gammaltestamentlig exegetik med judaistik”. Den förste innehavaren av denna nya tjänst var Karl-Johan Illman (1980-1999) som gav mycket för ämnet. Ännu idag är judaistik en stark länk mellan GT och NT. Många forskare som är utbildade i exegetiska ämnen vid Åbo Akademi har på ett förtjänstfullt sätt kombinerat exegetik och judaistik med varandra. Vid sidan av ÅA-experter i gammaltestamentlig exegetik och judaistik är det värt att omnämna också forskning där man ser den historiske Jesus mot bakgrunden av judendomen och NT-forskning som beaktar den hellenistiska judendomen.