Etusivu Yleistä Tekstit Harjoitukset Merkinnät Lähteet Linkit Kurssipalaute

 

 
                                                                           

Yleistä kurssista:

   Kurssin nimi: Konseptuaalisen semantiikan perusteet
Fördjupad specialkurs i språkvetenskap
   Kurssikoodi:7557.2
   Laajuus:3 studieveckor
   Kurssin pitäjä:Professori Urpo Nikanne
   Ajankohta:Termin III (14.3 - 23.5.2002)
   Aika ja paikka:Torstaina klo 15 - 17, ASA 215

Konseptuaalinen semantiikka on yksi kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluva tapa kuvata kieltä ja sen asemaa ihmismielessä. Teoria on lähtenyt liikkeelle generatiivisesta kielitieteestä ja se perustuu erityisesti Ray Jackendoffin työhön 1970-luvulta alkaen. Suomessa konseptuaalisen semantiikan teoriaa on kehittänyt Urpo Nikanne (varsinkin vuodesta 1990 lähtien). Lyhyesti sanottuna konseptuaalisen semantiikan tavoite on eksplisiittinen kuvaus kielestä, niin että kuvaus myös osoittaa kielen suhteet muihin ihmismielen osa-alueisiin (tilan hahmotukseen, sosiaalisten suhteiden hahmotukseen, kuulohavaintoihin, ym.) 

Kurssin tavoitteet

Kurssilla perehdytään konseptuaalisen semantiikan tapaan hahmottaa kieltä ja mieltä. Samalla käydään läpi kielen kuvaamisen perusasioita: millaisia asioita pitää ottaa huomioon kun kuvataan kielen eri tasoja ja niiden suhteita toisiinsa eksplisiittisesti. Kurssilla keskitytään erityisesti merkitysrakenteisiin, lauserakenteisiin, sanastoon ja muoto-oppiin sekä näiden keskinäisiin suhteisiin. Kurssin käytyään opiskelijan olisi tarkoitus kyetä entistä paremmin ajattelemaan kieliopin eri osia yhtenä kokonaisuutena.

Lisäksi käydään läpi joitain seikkoja kielen ja tilan hahmotuksen sekä kielen ja sosiaalisen hahmotuksen välisistä suhteista. Näin kurssi on samalla kielen kuvauksesta lähtevä johdatus kognitiotieteen peruskysymyksiin.

Kurssiin liittyy harjoituksia ja kotitehtäviä sekä tekstejä, jotka pitäisi lukea tunnille tullessa. Harjoitukset, tekstit sekä kurssin aikataulu ovat näillä verkkosivuilla. Koska konseptuaalisessa semantiikassa käytetään useimmille opiskelijoille ennestään tuntematonta formalismia, on tärkeää, että harjoitukset ja muut tehtävät on luennolle tullessa tehty ja taustatekstit luettu. Harjoituksista saa palautetta luennolla. 

Kurssi edellyttää perustietoja lauseopista, muoto-opista sekä semantiikasta. Siksi kurssi kuuluu luontevimmin syventäviin opintoihin. 

 

  Urpo Nikanne, maaliskuu 2002

   

 

Sivujen suunnittelu ja toteutus Henna Lehtinen