· Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

ARTIKELREGISTER 1988-1997

Årgång 11 Nr 1 1988 Redaktör: Lena Nybond
________________________________________
För skärgårdens bästa: Carl Ehlers 3
Humanekologin behövs!: Per-Edvin Persson 4 – 5
Ön som revir – reflexioner kring insekter och människor: Rainer Rosengren 6 – 16
Naturudnyttelse i det Faeroske o-samfund gennem tusind år – set i
humanokologisk perspektiv: Jesper Brandt 17 – 33
Giftutsläppen – deras effekter på havens högre fauna: Mats Olsson 34 – 37
Den nya naturresurslagen i Sverige – stöd och styrning för framtiden: Gert Björkman 38 – 43
Bohuslän – ett västnordiskt kustlandskap: Bengt Hubendick 44 – 46
Mental och fysisk exploatering – hand i hand: Folke Hagman 47 – 49
Ekosofi och alternativ framtid: Bolof Stridbeck 50 – 51
Kan lokalsamfundene vise vejen ud af industrisamfundets krise?: Knud P. Pedersen 52 – 55
Seminarier och kurser 56 - 59

Årgång 11 Nr 2 1988 Redaktör: Lena Nybond
________________________________________
Den speciella Kvarkenskärgården: Henrik Österholm 3
Liv och framtid i skärgården: Mauno Kangasniemi 4 – 7
Gränsmark: Gunnar Nybond 8 – 9
Våra marker: Gömmer de ett lömskt hot mot våra fiskevatten?: Alf Björklund 10 – 14
Skärgårdsfiskets omfång: Guy Svanbäck 15 – 19
Fisket en binäring till lantbruket: Kjell Nybacka 20 – 21
Jordbruket som näringsfång, utkomstkälla – miljöbevarande aktivitet: Marianne Ferm 22 – 23
Företagare i skärgården: Caj-Erik Karp 24 – 25
Den kommande Replotbron: Sven Cederberg 26 – 29
Landhöjning och gamla segelleder i Sideby: Gunnar Nybond 30 – 35
Skärgården som kommunal resurs: Jarl Beijar 36 – 39
Framtidsvisioner för skärgården på basen av utveckling och lagstiftning: Elis Backström 40 – 43
Giftiga alger hotar världens kustvatten: Tore Lindholm & John Eriksson 44 - 45

 

Årgång 11 Nr 3 1988 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Forskarspråk och vardagssvenska: Carl Ehlers 3
Kunskap och praktik: Dag Anckar 4 – 9
Fiskeriforskningen är viktig: Ole Norrback 10 – 11
Mörskär – en bildpresentation 12 – 16
Fiskeriteknisk forskning i Vasa: Guy Svanbäck 17 – 19
Informatinen – ett livsvillkor för skärgården: Mariam Ginman 20 – 23
Inrättande av biosfärområde i anslutning till Skärgårdshavets nationalpark? 24 – 25
Verksamheten vid en biologisk fältstation – Husö biologiska station: Ea Blomqvist 26 – 34
Export av regnbågslax från skärgården till Förbundsrepubliken
Tyskland: Ingrid Ahlkvist, Heli Sundberg & Jan-Åke Törnroos 35 – 43
Bokrecensioner: Margareta Willner-Rönnholm, Leif Nordberg 44 - 48

Årgång 12 Nr 1 1989 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Ett levande Skärgårdsinstitut: Bo Stenström 3
Skärgårdsbornas kommunikation: Kim Jordas 4 – 8
Andliga väckelser i skärgården: Nils G. Holm 9 – 15
Utviklingen av skjaergardskommunikasjoner i området rundt Bergen: Erling Virkesdal 16 – 18
Skärgårdsdelegationens recept för skärgården: Monica Nyholm 19 – 22
Skärgårdens telekommunikationer: Kaj Kivinen 23 – 25
Ångbåtar och andra farkoster i Finlands sydvästra skärgård (fotomontage): Kim Montin 26 – 32
Historien om m/s Winga: Tage Törnqvist 33
Skärgårdsbefolkningen och kommunikationerna: Bill Widén 34 – 39
Förtroendevalda i Åboland: Stefan Sjöblom 40 – 46
Båtsmanshållet i Åboland: Nils Erik Willstrand 47 – 54
Recencion: Läsvärt om Vennamo-, Heikinheimo- och Pihkaladebatterna
i finländsk press: Kirsti Suolinna 55 – 56

 

Årgång 12 Nr 2 1989 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Attitydfostran – aktiv kunskap: Carl Ehlers 3
Skärgården, integrationspolitiken och kunskapssamhället: Erland Eklund 4 – 13
Skolans miljöfostran: Etel Strömberg 14 – 17
En värld värd att leva i – lärarrapport från konkret miljöundervisning
i Molpe: Jan-Erik Häggdahl 18 – 22
Lägerskolan kan glädja skärgården: Henrik Österholm 23 – 25
Lägerskola i skärgården: Carola Ståhl 26 – 29
Ett sabbatsår blev många – en utflyttads tankar: Monica Stjernberg 30 –34
Skärgårdens utvecklingsprojekt: Kari Hyppänen 35 – 36
Fyrkantig fisk - skärgårdens framtid?: Uffe Wikström 37 – 41
Havselegie: Carina Nynäs 42
Det koste litt å satse på ungjenter som en framtidig lokal ressurs: Dagrunn Gronbeck 43 – 49
Aktuellt om nordiska ministerrådets skärgårdsprojekt: Jan-Erik Enestam 50 - 54

 

Årgång 12 Nr 3 1989 Redaktör: Carina Nynäs
________________________________________
Skamligt: Torbjörn Kevin 3
Pressklipp 4 – 5
Farleder och Åland 1984 – 88; skrivelser och utlåtanden 6 – 11
Strömmingsmarknad i Åbo: (bildserie) Margareta Nybacka-Willner 12 – 15
Skiftesfarleden – ett hot mot ett stycke orörd
skärgårdsnatur: Mikael von Numers & Magnus Östman 16 – 21
Fågelfaunan vid Skiftet: Mikael von Numers 22 – 29
Fartygssvallet – effekter kring Skiftet: Olof Rönnberg 30 – 32
Miljöpåverkan av fartygstrafik i skärgården: Björn Ganning 33 – 37
Farledsprojektet Skiftet – Enskär: Hannele Nyroos 38 – 41
Kvarkenområdet fick fritidskarta: Jan-Erik Hall 42 – 43
Bokrecension: Margareta Willner-Rönnholm 44 – 46
Aktuell litteratur om skärgården 47
Bottniska viken året 1991 48
Skärgårdsinstitutets seminarier 49

 

Årgång 13 Nr 1-2 1990 Redaktör: Carina Nynäs
________________________________________
Samarbetsforum för Östersjöområdet: Allan Rosas 3
Fakta om Östersjön 4 – 5
Havet som skilde oss åt: Johan Nikula 6 – 11
Östersjöbäckenet - ett gammalt ärr i urbergsskölden: Carl Ehlers 12 – 17
Östersjötrafiken genom tiderna: Philip Hildén 18 – 25
Östersjön – ett hotat hav: Erik Bonsdorff & Ea Maria Blomqvist 26 – 31
Skogsindustrin och Östersjön: Bjarne Holmbom 32 – 39
Medeltida bygnadskultur och kontakter över Östersjön: Carl Jacob Gardberg 40 – 46
Information om Kotka sommar, 200-årsminnet av slaget vid Svensksund 47
Skeppsbrottet vid Raseborg och nyländska sjörövare på 1400-talet: Jan von Bonsdorff 48 – 55
Östersjön som krigsteater 1500 – 1860: Nils-Erik Willstrand 56 – 63
Östersjön som fredszon: Göran von Bonsdorff 64 – 69
Brev från Vårdöeleverna 70
Redension av Kurt Zilliacus bok om skärgårdsnamn: Ing-Marie Loman 72
Litteraturlista över undersökningar om sjötrafikens effekter i skärgården 73
Information från Nordens Institut på Åland: Östersjö ö-kultur och miljö 74

 

Årgång 13 Nr 3 1990 Redaktör: Carina Nynäs
________________________________________
Renässans för arkeologin?: Torsten Edgren 3 –5
Skärgårdens uppkomst: Nils Edelman 6 – 10
Vattnet, stranden och vädret i skärgårdsbons livsrum: Henrik Österholm 11 – 13
Om maritim anpassning: Tapani Tuovinen 14 – 19
Åbolands skärgård och Finlands förhistoria: Unto Salo 20 – 23
Förhistoriska kulturspår i Kimitobygden: Henrik Asplund 24 – 32
Från svedjebruk till åkerbruk i Åbo skärgård: Irmeli Vuorela 33 – 37
Lokalisering av stenåldersboplatser i skärgården: Hans Myhrman 38 – 41
Människa och miljö i den åländska skärgården under stenåldern: Milton Nunez 42 – 47
Fornlämningar i skärgårdsmiljö på Åland: Marita Karlsson 48 – 55
Utgrävningar vid Kökar kloster: Kenneth Gustavsson 56 – 65
Höghomen – en sjörövrborg?: Johan Nikula 66 – 69
Havet, kapellen och franciskanerna: Helena Edgren & Markus Hiekkanen 70 – 76
Recensioner: Thomas Lindkvist, Knut Drake 77 – 81
Nya databaser ger aktuell miljökunskap åt skolor och kommuner 82 – 83

Årgång 14 Nr 1 1991 Redaktör: Carina Nynäs
________________________________________
Skärgårdsliv – ett vågspel?: Margareta Nybacka-Willner 3
De tre kvinnorna – mytens användbarhet: Mariella Lindén 4 – 7
Intervju med Gunnevi Vesterlund; ”Skärgårdsföretagaren liknar
en martall”: Ingrid Sandman 8 – 9
Intervju med Merja Murtonen; ”Att skapa sin egen arbetsplats kostar inte
mer än en studietid ”: Carina Nynäs 10 – 13
Intervju med Gun-May Venberg; ”Jag vill ha rätt att vara småskalig”: Ingrid Sandman 14 – 16
Gröna kommuner vågar vi kvinnor ta initiativ?: Else-Maj Boström 17 – 21
Effektivera Östersjökonventionen!: Tuula Rosas 22 – 23
Kvinnor, miljö och demokrati: Helena Smirnoff 24 – 27
När verkligheten inte låter sig fångas: Solveig von Schoultz 28 – 31
Där rådde lagom ordning: Pia Maria Flodin 32 – 33
På Talludden i Hangö – miljöförstöring i en skärgårdsstad: Antonia Ringbom 34 – 37
Miljöförstöringen längs svenska kusten: Kerstin Abram-Nilsson 38 – 47
Vandring på Själö för tvåhundra år sedan: Solveig Widen 48 – 53
Skärgårdsnamnen berättar: Carina Holm 54 – 59
Havsfrun, sjörået och andra vattenväsen: Ulrika Wolf-Knuts 60 – 67
Bokrecension: Carina Nynäs 68 – 71
Litteraturtips om kvinnor, skärgård, arbete, företagsamhet 72

 

Årgång 14 Nr 2 1991 Redaktör: Carina Nynäs
________________________________________
Ledare – Gemensamt ansvar: Kjell Nybacka 3
Kustfiskets historia i Finalnd: Erland Eklund 5 – 15
Nyt forskningsamarbejde om nordiske fiskersamfund: Gestur Gudmundson 16 – 23
Demokratiske laereprocesse i fiskeindustrin: Peter Olsen, K.A. Nielsen & B.S. Nielsen 24 – 29
Klass och vardagsliv bland fiskare på Island: Finnur Magnusson 30 –37
Mellom hav og marked, fiskeripolitik i Norge og EF: Jahn Petter Johnsen 38 – 43
Vad betyder EG för skärgårdens miljö?: Henrik Österholm 44 – 47
Bara död fisk flyter medströms: Nina Söderlund 48 – 51
Kontroll och skydd av vattnet i Rhen och Maas: Peter Backlund 52 – 57
Litteraturtips 58 – 59
Recensioner: Johan Nikula, Marketta Sundman 60 - 63

 

Årgång 14 Nr 3 1991 Redaktör: Carina Nynäs
________________________________________
Ledaren – Skärgården drabbas av ett femte kärnkraftverk: Rolf Lindholm 3 – 5
Det arktiska sjöfågelsträcket – unikt naturskådespel
på östra Finska viken: Magnus Östman 6 – 13
Ester och estättlingar i Pernå skärgård: Olle Sirén 14 – 21
Trettio år för skärgårdsväg i Strömfors: Magnus Kull 22 – 27
Föroreningarna i den östnyländska skärgården: Mikael Henriksson & Tero Myllyvirta 28 – 39
Vandring längs Pernåvikens stränder: Louis Ehrnrooth 40 – 46
Sjöfararminnen vid Pellinge sund: Stig Weckman 47 – 51
Sälkliniken i Finland behöver allt stöd!: Raimo Luoma 52 – 57
Litteraturtips 58 – 59

 

Årgång 15 Nr 1 1992 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren - Åbolands skärgård – ett naturreservat: Bo Lindholm 3
Markplanering i åboländska utskär: Sten Öhman 4 – 11
Fina Fisken vitaminkur eller arkivvara: Curt-Johan Paetau 12 – 17
Vikingarnas österled: Paula Wilson 18 – 23
Läsarrapporter: Ann-Mari Westerby, Gun-May Venberg 24 – 25
Kökar- en bildsvit: Ingmar Lundberg 26 – 29
Räcker fisken till?: Gösta Bergman 30 – 35
Isvintrar på Enklinge: Nils Storå 36 – 41
Tjänstemännens Utö: Martin Öhman 42 – 49
Litteraturtips 50

 

Årgång 15 Nr 2 1992 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren - Den nya regionalpolitiken och skärgården: Ilkka Salonen 3
Värderingar som måttstock vid skärgårdsplanering: Helena Valve 6 – 11
Forneldarnas natt: Henrik Beckman 12 – 13
Böten, vårdar och kasar – eldsignalering vid våra kuster: Olle Sjöstrand 14 – 22
Venetiansk afton: Bo Kronqvist 23 – 27
Framtidsutsikter för sjöbevakningen: Kauko Lehtinen 28 – 35
Kustartilleriet i andra världskriget: Toivo Veriö 36 – 49
Information om Skärgårdsinstitutets databaser: Margareta Nybacka-Willner 50 – 52
Litteraturtips 53 - 56

 

Årgång 15 Nr 3 1992 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren - Skärgårdspolitik i kristid: Jan-Magnus Jansson 3
Vilsandi statliga naturreservat: Arvo Kullapere 5 – 9
Östersjön i miljörättsligt hänseende: Staffan Westerlund 10 – 19
Ekonomiskogsbruk i skärgården: Carl-Gustav Zilliacus 20 –25
Transportförhållandena i Velkua kommun: Åsa Sund & Monica Nyholm 26 – 28
Hur påverkas fiskarna av eutrofieringen?: Johanna Mattila 29 – 35
Estnisk invandring i skärgården för 8400 år sedan?: Hans Myhrman 36 – 41
Recension av boken – Vad händer med Skärgårdshavet: Ilppo Vuorinen 42
Kasnäs naturum 43
Debattinlägg – Kvotering av laxfisket: Ilppo Kangas, Mikael Hildén, Guy Svanbäck 44 – 51
Litteraturtips 52 - 54

 

Årgång 16 Nr1 1993 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Det nordiska samarbetet och skärgården: Henrik Beckman 3 – 4
Bottenviksprojektet – en forskningskanal till regionernas Europa: Phebe Fjällström 5 – 10
Antarktis, den sista ödemarken: Henrik Grind 11 – 21
Skärgårdskryssningar – ett första trevande försök till fritidskyrka: Annika Vidjeskog 22 – 27
De ”rätta skärkarlarnas” mälarhandel: Nils Erik Villstand 28 – 38
Skärgårdssamhället behöver utvecklas, men hur gör man?: Ola Nyqvist 39 – 45
”En droppe i skärgården är inte en droppe i havet”: Ea Maria Blomqvist 46 – 55
Recension av Henrik Österholms bok ”Utmaningar”: Hans Nordström 56
Aktuellt 57

 

Årgång 16 Nr2 1993 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Skärgård och identitet: Bo Lönnqvist 3 – 4
Ekenäs skärgårds nationalpark: Carina Wennström & Hans-Erik Nyman 5 – 9
Nya undersökningar vid Kökars kloster: Kenneth Gustavsson 10 – 17
Giftfritt på botbottnarna?: Hans Nordström 18 – 19
Båt- & Skärgårdsmässan i Stockholm 1993 - bildsvit: Martin Öhman 20 – 23
Kalcium i Pargas; orsaker till manganbrist i skogsmiljö och botemedel mot
detta: Ilkka Jussila 24 – 27
Revitalisering av folkkulturen – historieförfalskning eller modernt
fenomen: Lena Marander-Eklund 28 – 34
Forneldarnas natt: Birgitta Bröckl 35
Fältlunch i Oravais: Stefan Grahn 36 - 39
Brunskär och Andrée: Maja Granvik 40 - 41
Åland – aktiviteter och evenemang 42
Försök till debatt: Bernt Mårtensson 44 – 45
Recension: Christer Kuvaja 46 - 47

 

Årgång 16 Nr3 1993 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Turismen i Åboland, en outnyttjad resurs: Jan-Erik Enestam 3
Turism i Åboland – syndikat eller anarki?: Curt-Johan Paetau 4 – 9
Skärgården och turismen i globalt perspektiv: Nis H. Winter 10 – 15
Hannas trädgård – mer än en trädgård: Sonja Tobiasson 16 – 17
Återanvänding av kulturmiljön – ett redskap för hållbar utveckling
i kommuner: Jouko Riipinen & Kimmo Lapintie 18 – 23
Knölsvanen – en prydnad eller plåga?: Johan Ulfvens 24 – 30
Behandling av förkylningar i Åbolands skärgård: John Lilja, Susann Franzén, Henrik
Brenner, Siv Eriksson & Lena Marander-Eklund 31 – 36
Eutrofieringen och saltvatteninflödet: Heinz-Rudolf Voigt 37 – 39
Skärgårdskvinnorna möttes i Stockholm: Ingrid Sandman 40 – 44
Recensioner: Olof Rönnberg (Vad gör vi med Finska viken?), Bill Widén (Utö-samhället
längst ute) 45 – 48

 

Årgång 17 Nr 1 1994 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Bottniska viken året 1991: Ulf Ehlin 4
Pohjanlahtivuosi 1991: Matti Perttilä 5 – 6
Övervakning av tillståndet i Bottniska vikens havsmiljö/Uudistuva Pohjanlahden
meriympäristön tilan seuranta: Kaj Bärlund 7 – 11
Bottniska viken som fysisk miljö/Pohjanlahti fysikaalisena ympäristönä: Pekka Alenius,
Bertil Håkansson & Lars Brydsten 12 – 36
Bottniska vikens ekologi: näringsvävsstruktur, materialflöden och trender/Pohjanlahden
ekologiasta: ravintoverkon rakenne, ainekierrot ja kehityksen suunnat: Jorma Kuparinen,
Kjell Leonardsson, Johanna Mattila & Johan Wikner 37 – 66
Bottniska vikens tillstånd och framtid/Pohjanlahden tila ja tulevaisuus: Fredrik Wulff,
Matti Perttä Lars Rahm 67 – 80
Skärgårdens marina miljö/Saariston meriympäristö: Erik Bonsdorff & Johanna Mattila 81 – 82
Strömmingens PCB och DDT halter i Bottniska viken/Silakan PCB- ja DDT pitoisuudet
Pohjanlahdella (faktaruta/faktaruutu) 83
Metallhalterna i Bottniska vikens sediment/Metallipitoisuudet Pohjanlahden
sedimenteissä (faktaruta/faktaruutu) 84 - 85
Den diffusa metallbelastningen via vattendrag til Bottniska viken/Vesistöjen Pohjan-
Lahteen tuomien metallien hajakuormitus: Peter Edén, Mats Åström & Alf Björklund 86 - 87
Hoten mot Bottniska viken/Pohjanlahden uhkatekijät: Mikael Hildén & Magnus Cederlöf 88 – 111
Publikationer med anknytning till finska forskningsprojekt/Suomalaisiin
tutkimusprojekteihin liittyviä julkaisuja 112 – 115

 

Årgång 17 Nr 2 1994 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Skärgården, katt bland hermelinerna i den svenska
Regionalpolitiken: Berndt Festin 3 – 4
Vad är ”skärgård” i Sverige? 5 – 7
Vindkraft vid Finlands kuster: Sven Nystén 8 – 13
Sottunga vindkraftverk: Robert Mansén 14 – 17
Skärgård i förändring – vilka är utbildningsbehoven?: Martin Öhman 18 – 21
Skärgårdsvägen i Åboland: Matts Vikström 22 – 26
Kust- och fiskarkvinnornas betydelse för kustkulturen: Monica Nerdrum 27 – 33
Skärgårdshavets biosfärområde med på UNESCOS´s lista under våren
1994: Kari Lehtilä 34 – 39
Skärgårdshavets biosfärområde fick certifikat: Martin Öhman 40
EU-finansierad skärgårdsforskning: Margareta Nybacka-Willner 41 – 45
Recension (Hans Hästbackas bok ”Norrskär”): Mikael von Numers 46 - 47

 

Årgång 17 Nr 3 1994 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Det beror på hur man ser det: Gunda Åbonde Wickström 3 – 4
Sälfångst under förhistorisk tid: Tapani Tuovinen 5 – 13
Stoppa vårjakten: Hans Hästbacka 14 – 19
Vårjakten på sjöfågel i skärgården: Jorma Lindblom 20 – 26
Husö biologiska station 35 år: Erik Bonsdorff, Ea Blomqvist & Katri Aarnio 27 – 37
Förändringar i kustfiskfaunan: Heinz-Rudolf Voigt 38 – 44
Inventering av kultur- och naturmiljön i Nagu: Martin Öhman 45 – 47
Recension (Henrik Cederlöfs bok ”Skärgård”): Gungerd Wikholm 48 – 49

 

Årgång 18 Nr 1 1995 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Paris-Pargas-Berghamn?: Erkki Leppäkoski 3 – 4
Östersjön och Europa: Thomas Lindkvist 5 – 10
Fiskenäringen och EU: Guy Svanbäck 11 – 14
Östersjömiljön och miljörätten: Staffan Westerlund 15 – 20
Skärgårdssamarbetet och EU: Henrik Beckman 21 – 23
Recension (Beatrice Morings bok ”Skärgårdsbor”): Niklas Huldén 24 – 25
Vem arbetar för och i skärgården? – en presentationsrunda: 26
Kvarkenrådet 27
Österbottens förbund 28 - 32
Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete 33 – 35
Åbo Akademi (inst. för biologi och Husö biologiska station) 36
Åbo Universitet – Skärgårdshavets forskningsstation Själö 37 – 39
Skärgårdshavets naturskola 40 – 42
Skärgårdshavets nationalpark 43 – 47
Nylands förbund 48 – 50
SIKO (Stockholms skärgård) 51 – 52
Skärgårdsstiftelsen (Stockholms skärgård) 53 – 59

 

Årgång 18 Nr 2 1995 Redaktör: Martin Öhman
________________________________________
Ledaren – Alla dessa stugumänniskor!: Erland Eklund 3 – 4
Är M74-katastrofen avvärjd?: Göran Bylund 5 – 7
Skärgårdsklipporna berättar: Kenneth Fjäder & Olavi Selonen 8 – 16
Lättbegripliga sjökort över Skärgårdshavet: Martin Öhman 17 – 20
Hyrd idyll – stugbysemester på Åland: Annika Jokiranta 21 – 25
Familjen Oskar Otur: Bernt Mårtensson 26 – 27
Perfekta skäribor: sign. Pickles 28 – 29
Skärgårdsbyn 2004 – ett exempel på utvecklandet av skärgården inom
Nylands förbund: Tiina Tihlman & Tuomas Wichmann 30 – 35
Anteckningar under en resa i Finland år 1747 av Augustin Ehrensvärd: Martin Öhman 36 – 41
Förändrat skärgårdsliv i Pellingearkipelagen: Yrsa Lindqvist 42 – 47
Egentliga Finlands Förbund – myndighet med ansvar för den regionala
utvecklingen: Keijo-Kalevi Nyström 48 – 50

 

Årgång 18 Nr 3 1995 Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Delegationen för Skärgårdshavet skall skapa förtroende: Olli Ojala 3 – 4
Ett bärkraftigt samhälle – målet för alla världens biosfärområden: Erkki Leppäkoski 5 – 8
Varthän, Skärgårdshavets biosfärområde?: Martin Öhman 9 – 15
Houtskär som biosfärområde – kommundirektörens reflexioner: Agneta Andersson 16 – 21
Biosfärområdet kan hjälpa kommunen men inte den enskilda
företagaren: Agneta Andersson 22 – 25
Framtidens fiskare säljer också fiske: Mats Fagerlund 26 – 28
Sjömannen under tre epoker: Kim Montin 29 – 34
Recencion (Martin Öhmans bok ”Havet förenar. Statlig förbindelsefartygstrafik
I Egentliga Finlands skärgård 1920 - 1995”: Christoffer H. Ericsson 35 – 37

 

Årgång 19 Nr 1 1996 Tema: Sälen – jakt och skydd Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Skärgårdsinstitutets ställning vid Åbo Akademi: Paula Lindroos 3
Säl/fiske, en gammal konflikt i Östersjön: Mats Olsson 5 – 9
Gråsälsstammens utveckling i Sverige: Björn Helander 10 – 13
Uppskattning av sälbestånden och skyddet av sälar i
Finland: Martti Soikkeli & Torsten Stjernberg 14 – 25
Östersjösälarnas sjukdomar och miljögifterna: Eero Helle & Madeleine Mattson 26 – 30
Sälen och yrkesfisket - en evig konflikt?: Olof Karlsson 31 – 36
Åboländskt sälskydd i medvind: Agneta Andersson 37 – 39
Säljägarnas utrustning i Vasa skärgård under 1880-talet: Bengt Lerviks 40 – 42
Sälfångst med nät i Sydösterbotten under 1900-talet: Rose-Marie Back 43 – 45
Skärgårdsnoden: Henrik Beckman 46 - 47

 

Årgång 19 Nr 2 1996 Tema: Agenda 21 Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Hurudan skärgård 2020, 2080?: Paula Lindroos 3
Agenda 21 – vad är det?: Björn Grönholm 5 – 8
Agenda 21 i kommunerna: Ulrica Cronström 9 – 10
Agenda 21 i skolan: Christell Åström 11 – 13
Agenda 21-kontoret på Åland: Gunda Åbonde-Wickström 14 – 16
Min sommarstrand: Monika Jansson 17
Tankar kring Monikas bilder och kring övergödningen av
våra vatten: Ea-Maria Blomqvist 17 – 21
Sottunga – på spaning efter en överlevnadsstrategi: Agneta Andersson 22 – 29
Åländsk översikt – Ålands Natur & Miljö: Agneta Andersson 30 – 31
Agenda 21 – optimism i Västnyland: Björn Wallén 32 – 34
Fritidsboendet – en påfrestning för miljön?: Magnus Bergström 35 – 37
Skärgårdssamarbetets hantverksmönstring blir tradition: Nora Forsman 38 – 39

 

Årgång 19 Nr 3 1996 Tema: Det gamla Hitis Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Kommunsammanläggningen Hitis – Dragsfjärd: Curt Dannström 3
Kring Appulskatta och Boudöjana: Kurt Zilliacus 5 – 14
Arkeologi i Hitis utskär: Torsten Edgren 15 – 21
Naturresurser i en åboländsk skärgårdsby: Nina Knuts-Paulsson 22 – 27
Säsongfisket vid Järskär: Agneta Andersson 28 – 31
Om Rosaladialekten: Marianne Lähde 31
Helgdagarnas inverkan på kvinnornas arbete förr i tiden: Marita Lönnfeldt 32 – 36
Minnen från Bengtskärs fyrplats: Alfons Eriksson 37 – 39
Med lotsbåten s/y Albertina längs delar av forna E18: Lennart Andersson 40 – 42
Jättegrytorna på Nötholmen, Rosala: Tom Stålfors 43
Turismen som näring i Hitis skärgård: Paula Wilson 44 – 46
Recension (Hans Hästbackas bok ”Våren”): Vivan Lygdbäck 47

 

Årgång 19 Nr 4 1996 Tema: Den maritima människan Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Anpassning, variation och förändring: Nils Storå 3
Skärgårdsredaren – entreprenören: John Hackman 5 – 10
Båtar i bouppteckningar: Nicklas Huldén 11 – 14
Skärgårdsvinter i kvinnoperspektiv: Monica Nerdrum 15 – 19
Kvinnor och kor: Cecilia Aaltonen-Lindblom 20 –25
Erhards kvarn på Lappo, en symbol för mångsyssleriet: Conny Andersson 26 – 28
Stadsbor i skärgårdsnaturen – en återblick: Kim Montin 29 – 33
”Pellingemetoden”: Thomas Borén 34 – 36
Om hav och fisk: Mats Fagerlund 37
En nöjesseglares väg till kulturen i våra skärgårdar: Pelle Brandt 38 – 40
Bokrecension (Marita Bagges bok om ”Mickelsörarna”): Agneta Andersson 41 – 42
Den arkeologiska inventeringen av Skärgårdshavets nationalpark: Tapani Tuovinen 43 - 46

 

Årgång 20 Nr 1 1997 Tema: Skärgårdshavet år 2000 Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – År 2000 är nu: Paula Lindroos 3
Vad händer i Skärgårdshavet om ingenting drastiskt görs?: Tore Lindholm 5 – 10
Eutrofieringen i Skärgårdshavet: kemiska processer och källor: Matti Perttilä 11 – 16
Bättre produktionsmetoder för fiskodlingen – en sammanfattning av möjligheter:
Timo Mäkinen & Jouni Vielma 17 – 18
Den havsekologiska forskningen och trovärdigheten: Ilppo Vuorinen 19 – 20
Fiskodlingens socioekonomiska betydelse: Olof Karlsson 21 – 26
Kväve- eller fosfor rening i våra avloppsverk?: Gunnar Aneer 27 – 32
Att våga se och våga avvika: Agneta Andersson 33 – 35
Tånglaken i våra skärgårdsvatten: Heinz-Rudolf Voigt 36 – 38
Fågelskådningen på Jurmo 35 år: Mikael Nordström 39 – 42
De åboländska visorna – kan de finna nya brukare?: Monica Sandberg 43
Shamailis hus kan fånga vinden: Mariella Lindén 44 - 47

 

Årgång 20 Nr 2 1997 Tema: Aktuell skärgårdsforskning Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Skärgård är mosaik ; Agneta Andersson 3
Lotsningsverksamheten i Skärgårdshavet: Martin Öhman 5 – 11
Skärgårdspolitiken växer fram: Kjell Andersson 12 – 15
Gräsbeckska väckelsen i Houtskär: Nils G Holm 16 – 18
Från förgård till bakgård – eller en gemensam resurs?: Jens Petter Nilssen 19 – 21
Den föränderliga mångfalden vid Fennoskandiens kuster: Jens Petter Nilssen 22 – 25
Replotbron – den efterlängtade bron: Elis Backström 26 – 27
Färjorna rubbar skiktningen i våra skärgårdsvatten?: Tore Lindholm 28 – 30
Fiskbestånden och Östersjöns tillstånd: Ilppo Vuorinen 31 – 33
Från nedgång till uppgång för havsörnsstammen i Finland: Torsten Stjernberg 34 – 42
Växthusfenomenet och växtvärlden i utskären: Sakari Hinneri 43 - 47

Årgång 20 Nr 3 1997 Tema: Nostalgi och visioner Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Och om 20 år?: Paula Lindroos 3 – 4
Nostalgi: Bo-Jungar Wikgren 6 – 9
Varför grundades Skärgårdsinstitutet?: Agneta Andersson 10 – 11
Aktör eller objekt? Skärgårdsbon väljer själv: Agneta Andersson 12 –14
Kompetensutveckling och entreprenörskap – nya möjligheter för
skärgårdens kvinnor: Etel Strömberg 15 – 16
Skärgårdssamhällen i Kvarkenregionen. Nostalgi, realism eller vision?: Vivan Lygdbäck 17 – 20
Visioner för Östersjön: Hasse Svensson 21 – 24
Algblomningen och opinionen - ”Mannaminnet varar mellan
två semestrar” : Agneta Andersson 25 –27
Det började med en plastpåse: Agneta Andersson 28 – 30
Natura 2000 – ett omtvistat naturvårdsuppdrag: Christina Gestrin 31 – 35
Natura 200 – ”meningslös” miljövård?: Torbjörn Kevin 36 – 38
Minnesmarker: Håkan Eklund 39 – 42
Den byggda miljön är livets spegel: Agneta Andersson 43 – 45
Biodiversitetsforskning med humanistisk inriktning: Nils G Holm 46
I år sker hantverksmönstringen i Stockholm: Nora Ridgewell 47

 

Årgång 20 Nr 4 1997 Tema: Skärgårdshavets nationalpark Redaktör: Agneta Andersson
________________________________________
Ledaren – Skärgårdshavets nationalpark behövs!: Olli Ojala 3 –4
Skärgårdshavets nationalpark – faktaruta 5
Varthän – efter 25 år?: Jouko Högmander 7 – 11
Forskningsverksamhet i Skärgårdshavets nationalpark och inom
dess samarbetsområde: Leif Lindgren 12 – 17
Nattfjärilarnas rörlighet i skärgården: Marko Nieminen 18 – 21
Hurudan är svampfloran i Skärgårdshavets nationalpark?: Jukka Vauras 22 – 26
Gravrösen, tomtningar, opprätter – de arkeologiska undersökningarna: Taani Tuovinen 27 – 30
Ett Life-projekt i Skärgårdshavets nationalpark: Johanna Lampinen 31 – 33
”Paradiset är en löväng”: Agneta Andersson 34 – 36
”Vi bör göra mer för en levande skärgård”: Agneta Andersson 37 – 42
Naturskolan och nationalparken – en samarbetsmodell: Mikael Aalto 43 – 46
I våta gravar. Skärgårdshavets haverier 1746 – 1797: Christian Ahlström 47 – 51
Runstensfragmentet från Hitis – ett arkeologiskt nyfynd: Marit Åhlén, Tapani Tuovinen
& Hans Myhrman 52 – 53
Bokrecension (Mariella Lindéns bok ”All yterst, sa Markomby Ida”): Agneta Andersson 54 - 55


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO  +358 (0)2 215 4944