Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, Finland Ordförande: Nina Söderlund, PM, utbildningschef, tfn (02) 215 4941, e-post: nina.soderlund@abo.fi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) har Svenskfinlands kust- och skärgårdsområden som målområden för verksamheten. Verksamheten planeras och genomförs med andra aktörer i skärgårdarna, yrkeshögskolor, myndigheter, organisationer, kommuner och lokalsamhällen. Skärgårdshavets Biosfärområde är en viktig samarbetspart, speciellt i frågor som gäller en hållbar regional samhällsutveckling.

En omfattande informations- och projektverksamhet omspänner problemställningar som sträcker sig från en mycket lokal nivå till regionala framtidsscenarier. Institutet utger tidskriften Skärgård som ett viktigt informationsorgan. Akademin har verksamhetspunkter i Åbolands skärgård i Skärgårdscentret i Korpoström och samarbete finns också med t.ex. Skärgårdsfolkhögskolan i Houtskär och forskningsstationen på Själö i Nagu.

Aktuella Evenemang:

Archipelago Logic: Towards Sustainable Futures

”Hemhamnen – kvalitativt boende i skärgården”

 


Tidskriften Skärgårds redaktör Håkan Eklund och utbildningschef Nina Söderlund

 

Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp

Ordförande: Nina Söderlund, PM, utbildningschef,
tfn (02) 215 4941, nina.soderlund@abo.fi
suppl. Paula Lindroos, FD, direktör, tfn (02) 215 4125, e-post paula.lindroos@abo.fi.

Medlemmar och suppleanter

 • Mikael Nordström, koordinator
  • Patrik Nygrén, kommundirektör
 • Pirjo Hoffström, företagare
  • Nils G Holm, professor
 • Mikael von Numers, forskare
  • Erik Bonsdorff, professor
 • Jan-Åke Törnroos, professor
  • Niklas Huldén, forskare
 • Tapio Penttilä, skärgårdsombudsman
  • Hans Hästbacka, författare
 • Rune Nyboe, stud.
  • Melle J. Andersson, stud.

 

ARCHIPELAGO LOGIC: Towards Sustainable Futures

Det mångvetenskapliga symposiet "Archipelago Logic: Towards Sustainable Futures" arangeras av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi i samarbete med CAA-projektet (www.contemporaryartarchipelago.fi) den 26-28.8 2011, dels i Åbo, dels i Skärgårdscentrum Korpoström och till sjöss. Symposiet inbjuder till gränsöverskridande diskussioner om skärgårdens och Östersjöns framtid under ledning av internationellt kända forskare och konstnärer. Föreläsningarna är på engelska.
Anmälningar senast den 12.8.
För närmare information: www.abo.fi/archipelagologic

turku-2011-logo-englanti

 

FORUM FÖR SKÄRGÅRDSFORSKNING

”Hemhamnen – kvalitativt boende i skärgården”
Fredagen den 26.11 kl. 10 – 16 i Skärgårdscentrum Korpoström

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets biosfärområde arrangerar för 5. gången Forum för skärgårdsforskning, medarrangör denna gång är Åbolands Skärgårdsstiftelse. Evenemanget är öppet för alla invånare: fast bosatta, deltidsboende och kommande skärgårdsbor, tjänstemän, förtroendevalda och forskare.

Skärgården måste kunna erbjuda både de nuvarande invånarna och inflyttare olika former av kvalitativt boende. Kan skärgården bli ett lockande område för många av dem som vill välja en natur- och havsnära livsstil, även i ytterskärgården, men som behöver digitalsamhällets tjänster för sin utkomst och för sin trivsel? Hur borde ett hållbart skärgårdssamhälle planeras?

Under dagen belyses även bl.a. bosättningens inverkan på naturen och miljön, bevarandet av landskapet, kulturarvet och den byggda miljön, gemenskapens och föreningarnas betydelse för inflyttning, planeringsfrågor, digitalsamhällets och framtidens flexibla arbetsmodeller som en möjlighet för skärgården, kommunikationerna, deltidsboendets roll mm.

PROGRAM:

9.30-10  Ankomstkaffe/te med salt bit.

 • 10-12 Bengt Backman,ordförande för Åbolands skärgårdsstiftelse: Bosättningen i den yttre skärgården
 • Christjan Brander, sektorchef, Väståbolands stad: Kommunikationerna i skärgården – grundstenen för arbete och boende i en levande skärgård. Utlokalisering av arbetsplatser i skärgården.
 • Yrjö Sahlstedt, arkitekt, Raseborg: Förutsättningar för en hållbar samhällsplanering i skärgården. Vart strävar vi? På vems villkor?

12-12.45 LUNCH   (kortfilmen “Korpo 2040” visas kl. 12.30)

 • 12.45-14.30 Sami Tantarimäki, FD, projektledare, Åbo universitet/Brahea: Flexibelt arbete – en chans för att få fler invånare i skärgården. Tar vi den chansen? (inledningen hålls på finska)
 • Marianne Hemgård, Curatio Byggnadsvårdsföreningen i Åboland: Det äldre byggnadsbeståndet i skärgården som trivselfaktor
 • Leif Lindgren, skyddsbiolog, Forststyrelsen: Bosättningens inverkan på förändringar i naturen och miljön
 • Pia Prost, byaombud för Åboland: Samhörighetens betydelse för inflyttning och trivsel

14.30-15 KAFFE / TE

 • 15-16 Bo-Erik Ekström (styrgruppsordf.) och Erik Berglund (projektledare), projektet “Trygga skärgårdsboendet”: Deltidsboendets ekonomiska och strategiska betydelse för en livskraftig skärgård
 • Avslutning: Jan-Åke Törnroos, professor, Åbo Akademi: Digitaliseringen och skärgårdens näringsliv, exempel från Brändö

ANMÄLNINGAR senast måndagen den 22.11 till

Nina Söderlund, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
nina.soderlund@abo.fi  tfn: 050 527 8180 eller
Gunveig Österman
gunveig.osterman@vastaboland.fi
Meddela i samband med anmälning om behov av bilskjuts från Åbo eller Pargas (ingen busstransport ordnas denna gång)
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
www.skargard.fi
Skärgårdshavets biosfärområde
www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi
Åbolands skärgårdsstiftelse
www.abolandsskargardsstitftelse.fi

 

SKÄRGÅRDSKUNSKAP

Studiehelheten Skärgårdskunskap (länk till ÖPU) har erbjudits inom Öppna universitetet sedan 1998. I den ingår 4 kurser av vilka 3 är helt nätbaserade, samt Fältstudier (sammanlagt 45 studiepoäng). Se närmare information www.abo.fi/fc/opu.

Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp fungerar även som ledningsgrupp för ämnet Skärgårdskunskap. Kontaktperson: Carina Gräsbeck,
tfn (02) 215 4644, Carina.Grasbeck@abo.fi

 

TIDSKRIFTEN SKÄRGÅRD

Presenterar aktuell skärgårdsforskning och diskuterar frågor som rör skärgården och våra svenska kustbygder. Utkommer med 4 temanummer per år. Besök tidskriftens hemsida

Redaktör
forstingenjör Håkan Eklund
tfn 050-567 2213
fax (02) 215 4711
e-post: Hakan.Eklund@abo.fi
Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo.

Prenumerationer på tidskriften Skärgård via Centret för livslångt lärande, Anita Julin,
tfn: (02) 215 4944, e-post:Anita.Julin@abo.fi,

 

PROJEKT

 • Livskraftig skärgård – elinvoimainen saaristo”. Ett företagsamhetsprojekt i samarbete med S:t Karins Juniorhandelskammare, Region Åboland och Vakka-Suomi (2004-)

Avslutade projekt

 • "Gräv där du står"!
  Gräv där du står – kulturlandskap, livsmiljö och lokal utveckling i den åboländska skärgården" är namnet på Skärgårdsinstitutets nya projekt som skall fortgå till mars 2007. Genom att sammanföra ÅA-expertis och lokala aktörer till ett nytt slags samarbete strävar man efter att kunna skapa innovationer och nya produkter för olika behov bland företagare och andra hembygds-, natur- och kulturintresserade i skärgården. (Avslutat sommaren 2007)
 • En plan för hållbar utveckling i Åbolands skärgård
  Fallstudie för FN:s Millennium Ecosystem Assessment -program
 • "Byaplaner som stöd för hållbar utveckling i Åboland". Avslutades 30.4 -03. Leader+. Rapport. Seminarium "Byakraft" för byaråd och skärgårdsbor i Åboland (24.3), som en del av ovannämnda byaplansprojekt. Rapport (pdf)
 • Seminarium om skärgårdens framtid "Saaristo/skärgården 2020+" (10.4) i Nagu (arr. av Egentliga Finlands förbund, Skärgårdsinstitutet och Life Coastra)
 • Framtidsscenarier för Åbolands skärgård” (2001-2002, ESF-målområde 2). Projektet är avslutat, men framtidsscenarierna, dvs projektets resultat används bl.a för att stöda utvecklingen i Region Åboland. Rapport.
 • TV-program (30 min.) om skärgårdens framtid och näringsliv utgående från Framtidsscenarierna. Delar av filmen ingår i den nätbaserade kursen ”Samhälle och näringar” inom Skärgårdskunskap.

Kontaktperson: Nina Söderlund, tfn (02) 215 4941, Nina.Soderlund@abo.fi

 


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi