· Skärgårdsinstitutet

Tidskriften Skärgård

ARTIKELREGISTER 1978-1987

Årgång 1 Nr 1 1978 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________

Förord: Bo-Jungar Wikgren 2
Skärgårdsinstitutets verksamhet 3 – 4
Samarbetet mellan Åbo Akademi och Ålands landskapsstyrelse kring Husö biologiska
station: Bo-Jungar Wikgren 5 – 7
Några synpunkter på borrbrunnar i skärgården: Carl Ehlers 8 – 11
Berggrundskartor och deras användning: Mary Ehlers 12 – 14
Moränskären i Kvarken: Henrik Österholm 15 – 17
Kemisk undersökning av Lappfjärds åsystem: Leo Harju & Tor Bergman 18 – 23
Om naturinventeringar: Erkki Leppäkoski 24 – 26
Pargasinventeringen – fornminnen och byggnader: Rainer Fagerlund 27 – 28
Fiskets kulturmiljöer: Nils Storå 29 – 32
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 33

 

Årgång 1 Nr 2 1978 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________

Förord: Bo-Jungar Wikgren 2
Skärgårdslagstiftningen avancerar: Jan-Magnus Jansson 3 – 5
För fiskets framtid – facklig sammanslutning av yrkesfiskare: Bo-Jungar Wikgren 6 – 7
Skärgårdens kulturmiljöer än en gång: Ole Falck 8 – 13
Norrskata – en skärgårdsbygd i omvandling: May-Lilian Norring 14 – 16
Strömming kan fångas på mångahanda sätt: Knut Pipping 17 – 23
Ostrobothnia Australis: Pehr Hongell 24 – 27
Vattenvårdsproblem i Pargas sötvattenbassäng: Ole Ahlbäck 28 – 31
Bakteriologisk undersökning av vattnet i Lappfjärds å: Tor Bergman & Leo Harju 32 – 41
Språklig isolering– ett försummat skärgårdsproblem: Kjell Herberts 42 – 44
Skärgårdsungdomars livsfält och framtidssyn: A.K. Renlund, C. Welander & U. Svenfelt 45 – 46
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 47 – 48

 

Årgång 2 Nr 1 1979 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________

En vädjan om åtgärder: Bo-Jungar Wikgren 2
Tankar om finländsk skärgårdsarkitektur: Pi Sarpaneva 3 – 9
Kulturhistorisk bebyggelseinventering ur Museiverkets synvinkel: Pekka Kärki 10 – 12
Bygga och bo i Åboland – Åboländsk skolningsdag i februari 1979: Margareta
Nybacka-Willner 13
Den kyrkliga väckelsen i Björköby: Gustav Strömsholm 14 – 18
Båtmanshållet på Åland och i Finland under 1620-talet: Nils-Erik Villstrand 19 – 25
Den finlandssvenska emigrationen: Tom Sandlund 26 – 28
En presentation av Ålands fiskodling, Guttorp: Carl Storå 29 – 32
Biologisk forskning i de finländska kustvattnen: Annu Jylhä-Pyykönen 33 – 36
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 38 – 42

 

Årgång 2 Nr 2 1979 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________

Kommentarer: Bo-Jungar Wikgren 2
Åttio år botanisk skärgårdsforskning i Finland: Hans Luther 3 – 7
Utvecklingsförutsättningar och hinder i Åbolands skärgård : Paula Wilson 8 – 14
Att leva i skärgård och småstad på 1970-talet: Jan-Erik Ruth, Märtha Vesterback
& Anita Jansson 15 – 19
Oljebekämpningsmetoder: Paul Saris 20 – 25
Oljebekämpning i praktiken: Margareta Nybacka-Willner 26 – 27
Miljövårdsreflektioner angående oljebekämpningsarbete: Erkki Leppäkoski 27 – 28
Tungmetallnedfallet i Kristinestadstrakten: Stina Nygård & Leo Harju 29 – 33
Effekter av industrispillvatten på fisk: Karl-Johan Lehtinen 34 – 38
Flodkräftan – en misshandlad naturtillgång: Karl-Erik Storberg 39 – 41
Aktuellt i Skärgårdsinstitutets verksamhet 42 – 43
Bottendjur som indikatorer på förändringar i vattenmiljön: Erik Bonsdorff 44 – 46
Nordisk kurs om unga sjöar: Tore Lindholm 47 – 48
Bokrecension: Kjell Nybacka 48 – 49
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 49 - 51

 

Årgång 3 Nr 1 1980 Redaktör: Stina Nygård
________________________________________

Skärgårdssamarbete i Norden: Bo-Jungar Wikgren 2
Vardag och verklighet i skärgården i sägnens belysning: Gun Herranen 3 – 8
”Det är bra att gå i skola här i skärgården …”: Helena Rajakaltio, Christer Rosengren
& Christine Welander 9 – 12
Skärgården i Larsmo är hårt drabbad: Karl-Johan Fagerudd 13 – 16
Forskningsprojektet ”Kustsamhällen i väst”: Finn Werne & Jonas Göransson 17 – 21
Något om fjällfiskets problem och näringskombinationens betydelse: Christer Eriksson 23 – 26
Parasitsjukdomar hos regnbågslax i en brackvattensodling: Hans-Peter Fagerholm
& Göran Bylund 27 – 31
”Båtlivet” – ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Stockholmsregionen, Åland
och Åboland: Bertel Fagerlund 32 – 34
Skärgårdsprojektet har trampat ur barnskorna: Yngve Mörn 35 – 37
SIKO – Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation: Lena Söderman 38 – 40
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 41 - 44

Årgång 3 Nr 2 1980 Redaktör: Stina Nygård
________________________________________
Från pessimism till optimism: Krister Ståhlberg 2
Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860 – 1915: Ann Katrin Atmer 3 – 6
Barnens musikvanor: Ros-Mari Djupsund 7 – 8
Öbor och sommargäster i kulturellt perspektiv: Anders Gustavsson 9 – 15
Laxsymposium på Hanaholmen: Nils H. Winter 16 – 17
Replotkommunikationerna under 1900-talet: Matti O. Hurmerinta 18 – 20
Några reflexioner angående tungmetaller i havsvatten: Anna Salumäki 21 – 24
Vattenkvaliteten i Lappfjärs å - Isojoki: Kjell Nybacka 26 – 30
Tungmetaller i fisk och fiskens näringsorganismer: Tarja Karjala 31 – 33
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 35 – 39

 

Årgång 3 Specialnummer 1980 (nr 3) Redaktör: Kjell Nybacka
________________________________________

Presentation av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi: Margareta Nybacka-Willner 2
Hälsningsord: Bo-Jungar Wikgren 3
Skärgårdsforskningen i Sverige och Finland: Stig Jaatinen 4 – 12
Svensk skärgård som objekt för forskare och beslutsfattare – målsättning, resultat
och önskemål: Bertil Hedenstierna 13 –15
Skärgården – forskningsobjekt och turistmål: Nils Storå 16
Skärgården som rekreationsmiljö i historisk belysning: Lars Stackell 17 – 19
Kulturminnesvården som en del av skärgårdens miljövård: Knut Drake 19 – 20
Kulturmöte mellan fastboende och sommargäster i ett förändringsperspektiv: Anders
Gustavsson 21 – 29
Humanistisk-vetenskapliga sektionens rapport: Nils Storå 29 –30
Skärgårdsutredningen i Göteborgs- och Bohus län: Lars Carolusson 31 – 32
Sambandet mellan forskning och planering: Nils H. Winter 32 – 33
1950-års befolkning i de svenska och tvåspråkiga skärgårdskommunerna i 1970-års
folkräkning: Tom Sandlund 33 – 37
Decentraliseringssträvanden och glesbygdsmodeller inom den gymnasiala utbildningen
i Norden: Bo Riska 37 – 39
De små skärgårdsbyarnas framtid i morgondagens samhälle: Knut Pipping 40 – 41
Kombinationsföretagens betydelse för sysselsättning och inkomst i
skärgården: Lars-Olof Persson 41 – 43
Planering i en storstadsinfluerad skärgård: Hans Mattsson 44 – 45
Strandplanering: Stig Häggström 45 – 46
Utvärdering av skärgårdspolitiken: Yngve Mörn 46 – 47
Utvecklingsstrategier, beslutsfattande och forskningspraxis: Erland Eklund 48 – 50
Samhällsvetenskapliga sektionens rapport: Olle Anckar 50 – 53
Skärgårdens visuella och ekologiska kapacitet: Nils-Hinrik Aschan, Staffan Lodenius
och Karin Westerlund 54
Hydrografisk forskning och dess relevans: Ulf Ehlin 55 – 56
Kontroll och övervakning av eutrofierade och förorenade skärgårdsvatten: Ilkka Isotalo 57 – 58
Forskning och den internationella regleringen av fisket i Finland: Veikko Sjöblom
& Raimo Parmanne 58 – 59
Exploatering av skärgårdens icke-förnyelsebara resurser: Jan Westerberg 60
Slitage och friluftsliv: Anders Häggblom 61
Igenväxning på nedlagd åkermark i skärgården: Gunilla Olsson 62 – 63
Landskapsvård i skärgården: Carl-Adam Haeggström 63 – 65
Skärgårdens ljudmiljö: Birger Ohlson 65 – 66
Projekt Havsörn – ett exempel på aktivt naturskyddsarbete
i skärgårdsmiljö: Torsten Stjernberg 67 – 68
Nationalparken och andra skyddsområden i skärgården: Pekka Borg 69 – 70
Ekologisk-ekonomiska modeller som hjälpmedel vid naturresursplanering: Ann-Mari
Jansson 71 – 75
Naturvetenskapliga sektionens rapport: Erkki Leppäkoski 76 – 78
Diskussionsrapporter 79 – 82

 

Årgång 4 Nr 1 1981 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Konflikt mellan miljövård och fiskodling?: Bo-Jungar Wikgren 3
Skärgårdens utveckling kräver aktiv skärgårdsbefolkning: Christoffer Taxell 4 – 7
Specialodlingar av grönsaker i åboländsk skärgårdsbygd: Nils Westermarck 8 – 15
Statens fiskeriläroanstalt – en skola för skärgårdens yrken: Ilkka Aho 16 – 17
Några synpunkter på fiskerilagstiftningen: Karl-Erik Bergman 18 – 20
Fiskets förutsättningar i Österbotten: Kjell Nybacka 21 – 22
En probleminventering inom området matfiskodling: Hans-Peter Fagerholm 23 – 25
Skärgårdskommunerna trotsar befolkningsprognoserna: Kjell Herberts 26 – 27
Turisterna – miljömarodörer eller guldgruvor för
skärgårdskommunerna?: JanErik Enestam 28 – 29
Trycket på skärgårdens naturmiljö: Carl Ehlers 30
Nylands skärgårdsprojekt: Anders Sundroos 31
Soldaternas placering i samhället efter kriget 1808 - 09: Mikael Korhonen 32 – 38
Museiplanering i Dragsfjärd – industrisamhälle och skärgårdsbygd:
Margareta Willner-Rönnholm 39 – 43
Ett museum för gamla vägar och broar: Jaakko Heinonen 44 – 46
Verksamheten vid SIÅA 1981 47
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi: Margareta Nybacka-Willner 48 – 49
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 50

 

Årgång 4 Nr 2 1981 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Kommunikation och kommunikationer: Bo-Jungar Wikgren 3
Saltvatten i borrbrunnar: Carl Ehlers och Pertti Lahermo 4 – 8
Problemorganismer i dricksvatten: Tore Lindholm 9 – 10
Miljömedicinsk dricksvattenforskning åter på frammarsch: Rolf Kroneld 11 – 13
Växtplanktonproduktionen i våra skärgårdsvatten som ett mått
på vattenkvaliteten: Kjell Weppling & Tore Lindholm 14 – 17
Rörvassen – en gammal naturtillgång: Nils Storå 18 – 22
Styrande och styrda: Helena Andersson & Carina Nynäs 23 – 27
Kattegat-Skagerraks kulturhistorie under 1800-talet: Peter Ludvigsen 28 - 29
Bilfärjornas svalleffekter i skärgården: Olof Rönnberg 30 – 33
Förhållandena längs skärgårdsvägen måste förbättras: Lars Landor 34 – 35
Kombinationsföretagen och utvecklingen i Stockholms skärgård: Lars-Olof Persson 36 – 42
Kimitoöns hantverkargille: Ingrid Sandman 43 – 45
Skaftungprojektet – en kort presentation: Erland Eklund 46
Friluftslivets påverkan på skärgårdarnas mark och vegetation: Lars-Erik Liljelund 47 – 52
Turism och rekreation i skärgården?: Lars Sundholm 53
Europas skärgårdar vill ha ökat självbestämmande: Yngve Mörn 54
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 55 - 56

 

Årgång 5 Nr 1 1982 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Forskningssamarbetet mellan Åbo Akademi och Ålands
landskapsstyrelse 20 år: Erkki Leppäkoski 3 – 4
Kvarkensamarbetet 10 år: Paul Lindell 5 –6
Nabben i Maxmo: Nils Storå 7 – 8
Den ofullständiga litterära bilden av Åboland: Ole Torvalds 9 – 12
”Det är bara bönder och sommargäster som går i mossan”: Lisbeth Rosenback 14 – 17
” …om det händer något allvarligare ställer alla upp …”: Kerstin Nordman 17 – 19
Synpunkter på hushållning och marknadsföring i Iniö: Rolf Kroneld 20 – 21
Fisket i Bergö – traditioner och innovationer: Christina Stenvik 22 – 24
Gäddsarkom i södra Finlands skärgårdsområde: Marianne Nyström 25 – 31
Oljespill i skärgårdsekosystemet: Erik Bonsdorff 32 – 35
Förorening och högre vattenväxter i Vasa skärgård: Guy-Erik Svanbäck 36 – 39
Avfallshantering i skärgården – ett transportproblem?: Åke Fleetwood 40 – 45
Bokrecensioner 46 – 53
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 54 - 55

 

Årgång 5 Nr 2 1982 Redaktör: Inger Helenius
________________________________________
Organisationer, publikationer och publicitet: Bo-Jungar Wikgren 3
Fjärrortstillägg för skärgårdslöntagare?: Sten-Erik Abrahamsson 4 – 5
Lag om inrättande av Skärgårdshavets nationalpark 6 – 7
Skärgårdshavets nationalpark: Hans Nordström 8 – 11
”De frie venner” i en sydnorsk kustbygd: Anders Gustavsson 13 – 18
När en havsvik isoleras: Tore Lindholm 19 – 22
Skärgården som uppväxtmiljö: Sonja Vidjeskog 23 – 29
Fiskevattenvården i Åboland nu och i framtiden: Jan-Erik Järvinen 29 – 31
Sårsjuka hos fisk – en varningssignal?: Göran Bylund 32 – 34
Brändö skärgård: Jerker Örjans 35
Museum gjuter liv i skärgårdsby: Jerker Örjans 36 – 38
Experimentell alternativ odling i den öståländska skärgården: Marlene Öhberg 39 – 41
Pernå Skärgårdsskola: Bengt Nybondas 42 – 43
IVL – Östersjölaboratoriet i Karlskrona: Harri Orenius 44 – 46
Bokrecension: Erik Bonsdorff 47 – 48
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 49 - 50

 

Årgång 5 Specialnummer (Nr 3) 1982 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Skärgårdsdelegationen informerar i Skärgård: Bo-Jungar Wikgren 3
Skärgårdspolitik: Jan-Magnus Jansson 4 – 5
Delegationen för skärgårdsärenden och dess uppgifter: Åke Doktár 6 – 7
Lag om främjande av skärgårdens utveckling 8 – 9
En presentation av ”Skärgårdslagen”: Elis Backström 10 – 15
Handhavandet av skärgårdsfrågor i kommuner: Elina Degener 16 – 17
Kustartilleriet – en del av vår skärgård: Asko Kilpinen 18 – 19
Skärgården i Insjö-Finland länge försummad: Ossi Heinonen 20 – 21
En översikt över u-områdeslagarna och deras innehåll: Jan-Erik Enestam 22 – 27
Vattenforskning i Kvarkenregionen: Erkki Leppäkoski & Henrik Bruun 28
Odling av fiskyngel i nätkassar: Olof Karlsson & Harri Orenius 29 – 31
Fiskfaunan i grunda havsvikar samt inverkan av muddring: Ea Maria Blomqvist 31 – 33
Tre olika sätt att undersöka minkhanars avelskvalitet: Christer Sundqvist 34 – 39
Samarbete är nyckelordet – en samling funderingar om dethär
med kultur: Ingeborg Spiik 40 – 44
Strandhugg i finlandssvensk skärgårdsdiktning: Roger Holmström 44 – 46
Arbetsfördelningen mellan könen i skärgårdssamhället: Susanne Bergström 47 – 50
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 51 - 52

(En förkortad version i finsk översättning finns också av detta specialnummer).

 

Årgång 6 Nr 1 1983 Redaktör: Inger Helenius
________________________________________
Fiskodlingens framtid: Bo-Jungar Wikgren 3
Mot skärgårdslagesns anda och mening: Sten-Erik Abrahamsson 4
Förordningen om Skärgårdshavets nationalpark: Hans Nordström 5 – 7
Marina reservat – en förutsättning för en levande skärgård i framtiden: Gurli Grönqvist 8 – 11
Biologisk effektivitet och akvakultur: Ea Blomqvist 12 – 14
Missfärgning av skärgårdsvatten orsakad av planktonalger: Tore Lindholm 15 – 16
Vattenväxtligheten i Sundom skärgård: Guy Svanbäck 17 – 20
Spermatesteh testad: Christer Sundqvist & Margaretha Gustafsson 21 – 24
Lag om fiske – inte att förväxla med fiskelag: Elis Backström 26 – 3
Bergö – skärgårdsområde i Malax kommun: Ralf Nyman 31
Bio Sydväst – kommunal biograf i glesbygden: Folke Pahlman 32 – 33
Skärgården i Borgå landskommun – än finns det hopp: Kenneth Sandberg 34 – 35
Seminariereferat: Specialodlingr i Österbottens kust- och skärgårdsbygder 35 – 36
Recension/Skärgårdssymposium: Knut Pipping 37 – 38
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 38 – 40
Förteckning över opublicerad Skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 1972 – 1982 41 - 46

 

Årgång 6 Nr 2 1983 Redaktör: Margareta Nybacka-Willner
________________________________________
Fiskodlingen – en finlandssvensk angelägenhet: Bo-Jungar Wikgren 3
Fiskodlingen som skärgårdsnäring och som fisk-broilerindustri: Erland Eklund 4 – 8
Övervakning av vattenskyddet vid fiskuppfödningen: Titta Ojanen & Seija Salonen 9 – 10
Hälsotillståndet i våra fiskodlingar – nuläge och prognos: Göran Bylund 11 – 15
Några miljökonsekvenser av fiskodling i nätkassar i skärgården: Ea Maria Blomqvist &
Erik Bonsdorff 16 – 19
Fiskavel och fiskförädling: Dan Lindér 20 – 25
Uppfödning av regnbågslax i havet – några odlarsynpunkter: Irja Skytén-Suominen 26 – 32
Utbildning för fiskodlare: Ilkka Aho 33 – 35
Fiskodling på Åland: Tor Mattsson 36 – 37
Fiskodling i svenska Österbotten: Kjell Nybacka 38 – 40
Matfiskodlingens nuläge och framtid i Sverige: Harri Orenius 41 – 44
Odling av kräftdjur, musslor och alger i Sverige: Harri Orenius 45 – 49
Fiskodlingens forskningsbehov: Erkki Leppäkoski 49 – 51
Fiskodlingar i Iniö kommun: Bo Ahlnäs 52 – 53
Replot, Björköby och Köklot – skärgården i Korsholm: Johnny Örn 53 – 55
Levande skärgård i Dragsfjärd-Hitisområdet: Bengt Kuhlberg 56 - 58

Årgång 6 Nr 3 1983 Redaktör: Inger Helenius
________________________________________
Kommunerna och SIÅA: Bo-Jungar Wikgren 3
Glesbygdernas beroendeförhållande: Lars-Olof Persson 4 - 8
Mångsyssleriet tryggar skärgårdsbornas utkomst: Lennart Lindskog 9 - 11
Mångsyssleriet i skärgården förr: Nils Storå 12 - 16
Näringskombination i skärgården – historia och framtid: Olof Erland 17 - 20
Kvinnorna och mångsyssleriet i skärgården: Gunda Åbonde-Wikström 21 - 24
Ungdomen och mångsyssleriet 25
Aktuell nordisk pälsdjursforskning: Christer Sundqvist 26 - 27
Testosterontesten avslöjar sterila minkhanar: Christer Sundqvist & Altti Lukola 27 - 30
Inverkan av muddringsarbeten på vattenmiljön: Olof Karlsson 30 - 33
Naturen i Nabbens omedelbara närhet: Pia Lindén 34 - 37
Bottniska vikens ekosystem: Gunnar Öqvist 38 - 40
Kemisk analys av spårelement i naturliga vatten – en alternativ
geokemisk malmletningsmetod: Esa Kantti, Sig-Göran Huldén & Leo Harju 41 - 46
Maxmo – skärgårdskommun i Österbotten: Hasse Stagnäs 47 - 49
Ingå skärgård: Rolf Eriksson 50 - 51
SIÅA informerar 51

 

Årgång 7 Nr 1 1984 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Fiskodling och forskning: Carl Ehlers 3
Skärgårdsområdenas betydelse i den geologiska forskningen: Carl Ehlers 4 – 9
Utskärsmat i gången tid: Maja Granvik 10 – 12
Kvinnligt och manligt under årets fester: Anne Bergman 13 – 19
Barnmorskeyrket i skärgården: Li Näse 20 – 25
Kvinnans arbetsroll i industrisamhället på 1920-talet: Marianne Lukala 26 – 29
Kvinnorarbete i Hitis – förändringar under 1900-talet: Malena Westerlund 30 – 34
Liktvättning: Ulrika Wolf-Knuts 35 – 39
Vad sker under isen: Tore Lindholm 40 – 41
Bottniska vikens skydd – 10 år av forskningssamarbete: Sirkka Haunia, Pentti Kangas &
Henrik Sandler 42 – 43
Referat från Fisksjukdomsdagarna 1 – 2 mars 1984 i Åbo: Göran Bylund 44 – 45
Houtskär i ett nötskal: Bengt Backman 46 – 47
Några aktuella skärgårdsfrågor i Larsmo: Karl-Johan Fagerudd 48 – 4
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 50 – 52

 

Årgång 7 Nr 2 1984 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Beställningsforskning vid en universitetsinstitution: Bo-Jungar Wikgren 3
Hur Husö biologiska station kom till: Bo-Jungar Wikgren 4 – 5
Biologisk fältstation – forskningens utpost eller universitetsfilial: Erkki Leppäkoski 6 – 8
Landskapsstyrelsens roll i Husö stationens verksamhet: Carl Storå 9
Sigfrid Granfelt – värdinna på Husö 1911 – 1942: Viveka Lindqist 10 – 12
Husö – ett eldorado för florister och växtekologer: Henrik Skult 13 – 14
Från nätfiske till akvakultur: Mikael Himberg & Ilkka Aho 15 – 19
Ekologiska undersökningar i den åländska skärgården: Erik Bonsdorff & Ea Blomqvist 20 – 24
Marinbotanisk forskning på Åland: Olof Rönnberg 25 – 28
Vågexposition och strandens smådjur: Hans-Peter Fagerholm 29 – 31
Sjöbildning och insjönatur på Åland: Tore Lindholm & Kjell Weppling 32 – 35
Nyttjandet av de åländska insjöarna förr, nu och i framtiden: Olai Helminen
& Karl-Erik Storberg 36 – 37
Brackvattenekosystem i sjöar på Åland: Vesa Koivisto, Tom Wiklund & Birthe Wistbacka 38 – 40
Husö biologiska station tjänar även entomologisk forskning: Henrik Bruun 41 - 44
Husö biologiska station 25 år: bildpresentation 45 – 48

 

Årgång 7 Nr 3 1984 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Finsk-svenska seminariet om Bottniska vikens naturskydd: Pentti Kangas 3
Finsk-svenskt seminarium om Naturskyddet i Bottniska viken: Simo Jaatinen 4 – 5
Reflexioner kring naturskyddsaktiviteten i den marina miljön: Aarno Voipio 6 – 8
Bottniska vikens ekosystem – en jämförelse med Östersjön: Fredrik Wulff 9 – 16
Bottniska vikens kustvatten – naturvärden och resurser att skydda: Erkki Leppäkoski 17 – 20
Effekter av massaindustrin på Bottniska vikens kustekosystem: Erik Neuman 21 – 25
Naturskyddets målsättning i Bottniska viken ur fiskeribiologisk synvinkel: Hannu Lehtonen 26 – 30
Situationen för de migrerande bestånden lax. Havsöring och älvsik: Östen Karlström 31 – 37
Några reflexioner kring föroreningsproblem och skyddet av däggdjur: Mats Olsson 38 – 44
Synpunkter på skyddet av skärgårdsfågelfaunan i Bottniska viken: Torsten Stjernberg 45 – 51
Svenska naturvårdsmyndigheternas målsättning: Lars-Erik Esping 52 – 53
Vi behöver marina reservat: Henrik Österholm 54 – 56
Att bevara Bottniska vikens natur: Inga-Maja Pousette 57 – 58
Rekommendation utfärdad av deltagarna i Bottniska viken-kommitténs
Naturskyddsseminarium 59 – 60

 

Årgång 8 Nr 1 1985 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Kontakten mellan skärgårdens nyttjare: Carl Ehlers 3
Turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter: Gösta A. Eriksson 4 – 10
Peter den store och slaget vid Hangöudd enligt ryska källor: Rainer Mattsson 11 – 17
Plastbåtsbyggeriets begynnelse i Finland ur Åbo pespektiv: Kim Montin 18 – 21
Naturskydd och mänsklig aktivitet i Bottniska viken: Pentti Kangas, Ann-Britt Andersin
& Ingrid Espmark 22 – 25
Delegationen för Skärgårdshavets nationapark sammanträdde: Hans Nordström 26
Oljeolyckan i Norra Kvarken 1984 – föremål för pågående forskning: Juhani Koivusaari
& Curt Nyman 27 – 32
Notiser om vattenbruk i andra länder: Erland Eklund 33 – 34
Giftiga alger även i Finland: Tore Lindholm & John Eriksson 35 – 38
Fladorna – havets barnkammare: Hans Hästbacka 39 – 47
Aktuell skärgårdsforskning vid Åbo Akademi 48 – 52

 

Årgång 8 Nr 2 1985 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Sjökvinnor: Carl Ehlers 3
Sjokvinner: Om å oppdage et forskningsfelt: Brit Berggreen 4 – 12
Kvinnorna i den elfvingska sillfiskeflottan: Birgitta Ekström 13 – 17
Sökvinder i feskeriet ved Syd-Island 1697 – 1980: Torunn Magnusdottir 18 – 23
Skeppet och flickan: Mariella Lindén 24 – 28
Modre i orogsbyen, kvinder i orlogsfloden: Annette Vasström 29 – 39
”Gode Make! Min Gumma” – en brevväxling mellan Tilda Mattsson och
hennes man skepparen Matts Mattsson: David Papp 40 – 45
Kvinnor i Nagu sjöfart: Carola Johansson 46 – 55
Bibliografi över litteratur om kvinnor i maritima kulturer: Clara Puranen 56 - 60

 

Årgång 8 Nr 3 1985 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Vems skärgård: Carl Ehlers 3
Yrkeskombinationerna i skärgården: Jan-Erik Enestam & Gunda Åbonde-Wikström 4 – 18
Skärgårdspolitik för en levande och fungerande skärgård: Dag Boman 19 – 25
Seminarium om ”Möjligheterna att påverka skärgårdens utveckling, sysselsättning
och kultur”.
Med naturen som utgångspunkt för ett återupprättat skärgårdssamhälle: Björn Guterstam 27 – 31
Skärgårdens grunda vassvikar – viktiga ekologiska enheter: Erik Bonsdorff, Ea Blomqvist &
Johanna Mattila 32 – 36
Aktuellt från Skärgårdsdlegationen: Mårten Johansson 37 – 39
Lagen om främjandet av skärgårdens utveckling – en kommentar: Elis Backström 40 – 43
Levande skärgård – levande vatten, forskningsprojekt om fiskodlingen i SW Finlands
Skärgårdar 44 – 45
Debatt om akvakultur i Norge: Jens Christian Holm 46 –54
Kemisk analys av mineralsammansättningen i björksav: Stig-Göran Huldén & Leo Harju 55 – 58

 

Årgång 9 Nr 1 1986 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
SIÅA idag: Carl Ehlers 3
Industripolitiskt stöd till hantverk och småindustri i Stockholms
län 1940 – 1980 talet: Stig Järlind 4 – 14
Folkkonst i Kimitobygden: Li Näse & Monica Liljeroos 15 – 19
Skärgårdsskogarnas framtid: Hans Nordström 20 – 22
Skärgårdspolitik och fiskerihushållning: Tom Abbors 23 – 27
Livsformer och skärgårdsutveckling: Erland Eklund 28 –31
”Kontakt och konflikt i skärgården” – symposium om skärgårdsfrågor 32 – 33
Planerad utredning om förbättring av trafikförhållandena i Velkua,
Rimito och Merimasku: Gösta A. Eriksson 34 – 35
Energiflödet i en kassodling: Curt Ruokolahti 36 – 40
Skogsbässen som sjukdomsspridare i skärgårdsområden: Rolf Kroneld 41 – 43

 

Årgång 9 Nr 2 1986 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
Forskare, planerare och skärgårdsbor: Carl Ehlers 3
Handlingsprogram för utvecklande av näringarna i Kumlinge kommun: Torvald Hellberg 4 – 15
Befolkningsutvecklingen i Skärgårdshavet under 300 år: Beatrice Moring 16 – 25
Skärgårdsfolkhögskolan i Houtskär: Leif Westerlund 26 – 27
En betydelsefull naturvårdsåtgärd – Åland har fridlyst utrotningshotade
fjärilarter: Henrik Bruun 28 – 32
De åländska lövängarnas öde: Carl-Adam Haeggström 33 – 41
Ett medicinskt skärgårdsforskningsprojekt startar i höst: Rolf Kroneld 42
Läkemedelshantering inom fiskodlingen: Göran Bylund 43 – 44
Sjöhistoriska muséet vid Åbo Akademi 1936 – 1986: Kim Montin 45 – 47
Repkonstverk och knopar – Kap Hornares idealhobby: Erik Kronberg 48 – 50
Bokrecensioner: Jarl Storbom & Malena Westerlund 51 – 54

 

Årgång 9 Nr 3 1986 Redaktör: Ea Blomqvist
________________________________________
En hög med pusselbitar: Carl Ehlers 3
Kvinnoliv i skärgården – ett seminarium i köket: Mariella Lindén 4 – 8
Norskfödda kvinnor i bohuslänska kustorter: Anders Gustafsson 9 – 21
Skärgårdens ytformer – ett slitet trägolv: Nils Edelman 22 – 31
Fågelforskning i Åbolands skärgård för 200 år sedan: Risto Lemmetyinen 32 – 35
Lotsstrejken 1912 – 1917 – några åboländska perspektiv: Folke Öhman 36 – 42
Vegetationsklädda bottnar – viktiga produktionsområden i våra
skärgårdsvatten: Olof Rönnberg 43 – 48
Tshernobyexplosionen orsak? Sommarens fjärilstam hälften mindre
än tidigare: Henrik Bruun 49 – 50
Uppnås en permanent lösning på trafikproblemen i Korsholms kommuns
skärgårdsdelar?: Elis Backström 51 – 52
Aktuell skärgårdsforskning vid universitet och högskolor i Finland 53 – 60

 

Årgång 10 Nr 1 1987 Redaktör: Carina Nynäs-Kniivilä
________________________________________
Balansgång i skärgårdslandskapet: Carl Ehlers 3
Oljeolyckor i havet – ett nödvändigt ont?: Erik Bonsdorff & Carl-Sture Österman 4 – 9
Skärgårdens flador och glon: Riggert Munsterhjelm 10 – 17
Signalkräftodling vid Porla fiskodlingsanstalt: Teuvo Järvenpää 18 – 19
Skärgårdens gravkummel berättar – intervju med Tapani Tuovinen: Carina Nynäs 20 – 25
Organiseringen av akvakultur-utdanningen i Norge: Jens Christian Holm 26 – 33
Cisterciensernas verksamhet i Finland: Jarl Storbom 34 – 42
Utvecklingsprogram för turismen på Kimitoön: Gösta A. Eriksson 43 – 47
Vegetationsförändringar i Utö skärgård: Sakari Skinneri, Unto Laine, Terttu Lempiäinen,
Arto Puolasmaa & Veli-Pekka Rautiainen 48 – 54
Recensioner: Olof Rönnberg, Erland Eklund, Erik Bonsdorff 55 –60

 

Årgång 10 Nr 2 1987 Redaktör: Carina Nynäs-Kniivilä
________________________________________
SIÅA – 10 år: Carl Ehlers 3
Tankar om skärgårdens utveckling: Christoffer Taxell 4 – 7
Skärgårdsinstitutet – idén och verkligheten: Bo-Jungar Wikgren 8 – 11
När skärgården fick livskraften åter: Erland Eklund 12 – 16
Varför söker sig ungdomen bort från fiskenäringen i Nordnorge: Dagrunn Gronbech 17 – 20
Ekomuseum i Skärgårdshavets nationalpark: Nils Storå 21 – 25
Skärgården – en oersättlig rikedom: Rolf Karrento 26 – 27
Dikter: Bodil Lindfors 28 –29
Martallens stam: Clas Zilliacus 30 – 33
Eutrofiering av Skärgårdshavet: Kyösti Jumppanen 34 – 39
Tunhamn – levande utskär med månghundraårig hävd: Ole Torvalds 40 – 45
Utvecklandet av trafikförhållandena i skärgården: Monica Nyholm & Bo Forsström 46 - 50
Mera regional forskning i skärgården: Henrik Österholm 51 -53

 

Årgång 10 Nr 3 1987 Redaktör: Lena Nybond
________________________________________
Till minnet av ett projekt: Bo-Jungar Wikgren 3
Fiskodlingens struktur och betydelse i Skärgårdshavet: Erland Eklund 4 –13
Fiskodlingens inverkan på vild fisk i Skärgårdshavet: Vesa Koivisto 14 – 19
Fiskodlingens inverkan på bottensediment: Jyrki Uotila 20 – 25
Fiskodling och sjukdomsspridning – mekanismer och omfattning: Johan Bondestam 26 – 29
Fiskodlingen i Kumlinge: Erland Eklund & Kim Jordas 30 – 33
Fiskodlingens betydelse för Gustavs kommun: Ilmo Jaramo 34 – 36
Statens fiskeriläroanstalt startar fiskodlarutbildning: Kari Penttinen 37 – 39
Norsk oppdrettsnaering i et distriktspolitisk perspektiv: Petter Holm 40 – 47
Skärgårdsdelegationen efterlyser ny styrning av vattenbruket: Gösta Bergman 48 – 51
Vattenförvaltningen och fiskodling i kustvatten – analys av en
styrningsdebatt: Erland Eklund 52 - 62


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO  +358 (0)2 215 4944