Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Chilodonella

Ciliaten Chilodonella är en ektoparasit,  i första hand är en sötvattensart men den påträffas även i brackvatten längs kusterna. Den lever inte länge utanför sin värd, i kallt vatten ca ett dygn, om vattnet är varmare är det fråga om timmar. Den kan dock inkapslas som vilostadium och därigenom överleva ogynnsamma förhållanden under en längre tid. Parasitinfektioner förekommer vid alla vattentemperaturer och små yngel är speciellt känsliga. Enstaka parasiter förekommer hos symptomfria fiskar varifrån de snabbt sprids och förökar sig genom delning om förhållandena blir gynnsamma. Hög fisktäthet, låga vattentemperaturer, dålig vattenkvalitet samt nedsatt motståndskraft hos fisken gynnar parasiten.

Kroppen är oval och dorsoventralt tillplattad, längden varierar mellan 30 och 80 µm och bredden mellan 20 och 60 µm. På bakkroppen kan man se en liten inbuktning. Den något konkava buksidan har rader med cilier (rörelseorgan) men dessa är svåra att se på färskt material i mikroskop.

Parasiten livnär sig på fiskceller som den sliter loss från fisken med sina mundelar. Fiskens gälar är speciellt känsliga och här ger infektionen upphov till ökad slemproduktion, senare kommer gälhyperplasi in i bilden. Gälepitelet börjar växa och gälfilamenten växer ihop, först lokalt men längre fram blir gälarna helt och hållet hyperplastiska. Parasiten hittas ofta på fiskens fenor men vid kraftiga infektioner kan hela fiskens hud vara täckt av ett slemmigt parasitlager.

Rikligt med Chilodonella på en öringsfena, fenstrålarna syns som mörka ränder tvärs över bilden.

Det är i första hand gälskadorna som vållar fiskens död, endera genom kvävning eller sviktande saltbalans. Fiskar med Chilodonella -infektion är ofta känsliga för syrebrist, vid behandling gäller det därför att vara försiktig. Skadade hudpartier och gälar är även utsatta för sekundära svamp- och bakterieinfektioner.

Parasiten bekämpas med saltbad, formalinbad fungerar också men gälskadorna kan medföra onödiga fiskförluster vid behandlingen.

 


Tillbaka