Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Transporter - hygien och riskreducering

Vid all transport av fisk, vare sig fisken är levande, död, eller rensad, föreligger det en risk att fisksjukdomsalstrare åker med som fripassagerare. Det samma gäller förstås också rensavfall. Dessa sjukdomsalstrare kan i sin tur överföras till transportutrustningen och förpackningar. Om utrustningen inte desinficeras mellan transportuppdragen kommer smittan att föras vidare.

Transport av levande fisk

Transporter med tankbil

De flesta fiskynglen åker bil i något skede av sitt liv. Fiskynglen produceras i inlandet och transporteras till havsområdet för vidare odling eller utplantering. Transporterna är livliga under vår och höst, under andra årstider är klimatet ofta en begränsande faktor. Utrustningen kan bli smittbärande om man transporterat smittad fisk eller om den kontamineras på lastnings- eller lossningsplatsen.

Sumpbåtar

Transport med sumpbåtar har fått en större betydelse i och med att matfiskodlingen koncentrerats till färre företag med odlingsenheter spridda över ett större område. Strängare hygienkrav och en strävan till begränsning av utsläppen har lett till att fisken slaktas centraliserat i större slakterier och man är tvungen att transportera levande fisk från odlingsenheterna till slakterierna, transportsträckorna kan ibland vara långa. Sumpbåtar används också för transport av fisk mellan olika odlingsenheter.

Transport av rensad fisk för konsumtion

Sjuk fisk går ej till konsumtion utan kasseras. Rensad fisk kan ändå bära på fisksjukdomar som den kommit i kontakt med och är således en potentiell smittkälla som bör beaktas. I fisk som förvaras rätt, dvs. nerkyld, kan de flesta fiskpatogener överleva i en veckas tid. Transportutrustningen bör därför betraktas som en potentiell smittkälla och regelbundet rengöras och desinficeras mellan transportuppdragen. Risken är speciellt hög om fordonet besöker flera leverantörer eller transporterar foder eller fiskodlingsutrustning mellan fisktransporterna.

Transport av död fisk och rensavfall

Död fisk samlas upp i kärl på odlingen för att senare transporteras vidare för behandling. I död fisk finns oftast rikligt med fiskpatogener och därför är det viktigt att man iakttar stor försiktighet under transporten. Smittrisken kan reduceras om man behandlar materialet med syra strax efter uppsamlingen. Obehandlad död fisk borde aldrig transporteras i samma transport som foder eller levande fisk, smittrisken kan ytterligare redceras om man vid hanteringen har möjlighet att utnyttja andra bryggor än dem som man utnyttjar för de dagliga odlingsrutinerna. Fordon och övrig utrustning med vilka man transporterat död fisk bör alltid desinficeras efter transportuppdraget.

Rensavfallet ensileras eller djufryses innan det transporteras vidare för att användas som pälsdjursfoder. Ensilerat rensavfall torde teoretiskt sett inte kunna hysa andra fiskpatogener än IPN-virus men i djufryst material bibehålls de flesta fiskpatogenerna oskadda. Förutom med det material som transporteras föreligger det en risk att transportutrustningen kommer i kontakt med sjukdomsalstrare vid lastnings och lossningsplatserna. Transportutrustningen kan således bära med sig sjukdomsalstrare från ett ställe till ett annat. Då renseriet är lokaliserat nära en fiskodling är risken som störst. Det är således viktigt att fordon som transporterar rensavfall alltid desinficeras mellan transportuppdragen.

Förpackningsmaterial

Fisken transporteras oftast isad i styrox-lådor som sedan staplas på pallar. Styrox-lådorna som är svåra att rengöra och desinficera borde ej återanvändas. Det används både täta lådor och lådor med hål där vätska och slem kan rinna ut. Ur fiskhälsosynpunkt är täta lådor är att föredra. För att undvika att smältvatten och slem flyter omkring förutsätts att fisken är ordentligt nerkyld innan den isas i lådorna.

Pallar av trä är också svåra att desinficera. Eftersom man inte har någon kontroll över vad som tidigare transporterats på pallen bör den alltid betraktas som en smittorisk.

Att notera är att det importeras stora mängder fisk från utlandet som sedan vidareförädlas här hos oss. Här föreligger en potentiell risk för okontrollerad överföring av fisksjukdomar över landets gränser. Med begagnade utländska fisklådor kan man omedvetet överföra exotiska fisksjukdomar till nya områden.

Observera att smittade odlingars spärrbestämmelser och JSM:s förordningar om restriktionsområden stipulerar om transporter av såväl fisk, rensavfall som utrustning. Kontrollera vilka bestämmelser som gäller för det aktuella transportuppdraget! Mera om detta bl.a. på Eviras VHS-sidor.

 


Tillbaka