Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Odling i recirkuleringsanläggningar; fiskhälsoaspekter

Fiskbassänger Desinfektion av recirkulerande vatten Desinfektion av inkommande vatten Mekanisk filtrering Nitratfilter Vattenfyllt biofilter Genomluftat droppfilter Pumpar Syrgas Pumpar

Schematisk bild av en fiskodling som använder recirkulerat vatten. Du får mera information genom att klicka på de olika delarna i skissen! Beskrivningen bygger på en typ av anläggning som har fast filtermaterial, som t.ex. Ålands fiskodling i Guttorp, Sund.

Fisken kan anpassa sig till olika yttre förhållanden men den har svårigheter att acklimatisera sig ifall miljöparametrarna fluktuerar hela tiden. Snabba förändringar är av ondo.

Ur fiskhälsosynpunkt är det många aspekter som förespråkar en recirkulering av vattnet. Man kan upprätthålla stabila förhållanden med avseende av såväl temperatur som övriga vattenparametrar med relativt rimliga driftskostnader. Råvattenbehovet är såpass litet att det vid behov är möjligt att desinficera allt inkommande vatten, därmed slipper man de patogener som följer med vattnet. En desinfektion av råvattnet är förstås onödig om man använder grundvatten.

En stor nackdel med denna typ av anläggning är att den är mycket beroende av fungerande teknik. Ett längre elavbrott eller ett pumphaveri kan ställa till det ordentligt för fiskarna. Om en allvarligare fisksjukdom drabbar anläggningen är det troligt att det blir aktuellt med en totalsanering, vilket också innebär att den biologiska prosessen i biofiltret måste byggas upp från början. En uppstart av ett recirkulationssystem tar i allmänhet flera månader i anspråk.

Anläggningen kräver övervakning av och reservfunktioner för alla kritiska steg i processen. Vattenparametrarna bör följas upp och bokföras regelbundet för att man skall ha en bild av hur väl anläggningen fungerar. Det finns riktvärden för de flesta parametrarna men i sista hand är alla system olika och det är endast egna erfarenheter och dokumenterade observationer som man har att gå efter när man tar sig an eventuella problem. Smärre brister i vattenkvaliteten ger kanske inte genast synliga negativa effekter på fiskens hälsa, det kan i stället komma i uttryck genom sämre aptit och ändrat beteende. I sista hand är fiskens tillväxt och foderfaktorn de mått som visar hur bra ett system fungerar.

I och med att vattnet återanvänds är det viktigt att det inte finns ställen i systemet där det kan börja byggas upp slam eller uppstår anaeroba förhållanden (bortsett nitratfiltret). Där kan bildas svavelväte, H2S, som, om det sprids i systemet och når fisken, är mycket toxiskt.

 


Tillbaka