Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Organisering av fiskodlingsverksamheten

I nuläget finns det många faktorer inom fiskodlingsverksamheten som bidrar till spridningen av och ökar risken för fisksjukdomar. När olika åldersklasser odlas tillsammans överförs smittan från en generation till en annan. I värsta fall odlas ynglen intill renseriet där de möter fisk som är i slutändan av sin livscykel eller utsätts för fiskpatogener som kommer från renseriet. Även om man strävar till att odla olika åldersklasser på olika lokaler leder bristen på lämpliga övervintringsplatser ofta till att den äldre åldersklassen övervintrar intill ynglen. Situtionen leder i långa loppet till att det uppstår svåra problem med fiskhälsan i företagets samtliga odlingsenheter, en situation som blir svår att reda upp utan att man håller produktionsuppehåll i företagets samtliga enheter på en gång.

Fiskhälsoaspekterna borde beaktas redan då man ansöker om tillstånd för odlings-verksamheten. Om man odlar ettårig fisk till slaktstorlek och håller ett produktions-uppehåll över vintern medför verksamheten ingen större risk att fisksjukdomar skulle överföras från en fiskgeneration till en annan.

Ett företag som nyttjar flera odlingsenheter och odlar fisk från yngel till slaktstorlek behöver, lite beroende på produktionsinriktning, yngelodlingsplatser, vidareodlings-platser, alternativa vidareodlingsplatser och övervintringsplatser.

En fungerande modell kunde t.ex. vara följande odlingsplan som gjorts upp i en fiktiv skärgårdsmiljö:

De gula pilarna anger fiskflöden. (Du får mera information genom att trycka på de numrerade objekten på kartan)

1. Yngelodlingsplats

2. Vidareodlingsplats

3. Övervintringsplats

4. Renseri

5. Servicehamn

6. Reservplats (vidareodling)

Fisktrafiken kräver planering

Det räcker inte enbart med att ha de yttre omständigheterna i skick utan nyttjandet av odlingsplatserna bör planeras från början till slut. Målsättningen är att fisksjukdomar inte sprids från en enhet till en annan, från en åldersklass till en annan ej heller från utomstående odlingar till företagets olika enheter.

När man skaffar sättfisken borde man ha färdigt planerat i vilka enheter den skall odlas under de följande åren. Härigenom kan man undvika att olika åldersklasser möts. Idealiskt vore om man även kunde fördela olika yngelleverantörers sättfisk i olika enheter, detta besparar företaget på många problem om det skulle visa sig att den inköpta sättfisken har burit på en latent sjukdom.

Olika fiskarter har olika känslighet för fisksjukdomar. Man borde sträva till att odla enbart en fiskart vid en odling, härmed undviker man att en känslig art insjuknar och därigenom höjer smittrycket så högt att även mindre känsliga arter blir sjuka. Vissa fiskarter kan även bära på någon fisksjukdom mot vilken en annan art är speciellt känslig.

 


Tillbaka