Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Gasblåsesjuka

Bakgrund

Normalt är vattnet mättat med gas, ett jämviktstillstånd som är beroende av vattentemperaturen och lufttrycket. Gaserna löser sig i vattenmassan i enlighet med deras deltryck. I torr luft är förhållandet mellan syre (20,9%) och kväve (78,1%) konstant. Då temperaturen stiger eller lufttrycket sjunker minskar också gasernas löslighet i vatten.

Gasövermättnad

En gasövermättnad råder då vattnets gasinnehåll överstiger den mängd som kan lösa sig i vattnet vid respektive tryck och temperatur. Övermättnaden kan observeras som bubblor på nedsänkta föremål i vattnet. Ett snabbtest som man kan utnyttja är att man sänker ned sin hand i vattnet, om det uppstår gasbubblor på huden är vattnet gasövermättat.

En gasövermättnad leder till gasblåsesjuka

Gasblåsesjukan uppstår då en gasövermättnad leder till bildandet av gasbubblor i fiskens blod och vävnader. Sjukdomstillståndet kan jämföras med dykarsjuka. För akuta symptom krävs ett totalgastryck över 105%, förutsatt att kvävets deltryck samtidigt överstiger 110%. Ett övertryck av enbart syrgas leder sällan eller aldrig till gasblåsesjuka, det är således en övermättnad med kvävgas som är farlig för fisken.

Symptom

Hos små yngel kan gasblåsorna främst observeras i gulesäcken. Då fisken blir större förekommer blåsorna framförallt kring ögonen, på gällocken och i munnen, samt på fenorna och i gälarna. Fiskar med gasblåsesjuka kan ibland rusa omkring i vattnet. Lindrigare symptom försvinner om gastrycket normaliseras. Observera att gasblåsorna snabbt kan försvinna då fisken avlägsnas från vattnet.

När uppstår gasövermättnad
  • När vattentemperaturen höjs, gäller speciellt fiskodlingar där vattentemperaturen höjs i slutna behållare och rörsystem.

  • När luft tillförs i vatten under tryck, luftning av vatten i slutna behållare eller om luft leds in i en vattenpump som höjer vattnets tryck.

  • Vid snabba lufttrycksförändringar, dvs. om ett stabilt högtryck snabbt övergår till lågtryck.

  • Då vatten luftas från större djup, i vattenfall där vattnet drar med sig luft till djupare vatten eller där vatten luftas maskinellt.

  • Nattetid i vattendrag med riklig vegetation. På dagen tillför fotosyntesen rikligt med syre i vattnet. Under mörkerperioden upphör syreproduktionen och syret börjar förbrukas. Gastrycket sjunker då snabbare i vattnet än i fiskens vävnader

Preventiva åtgärder

Lufta inte vatten under tryck. Genomluftning av vattnet i öppna behållare avlägsnar effektivt gasövermättnad. Speciell uppmärksamhet bör iakttas vid användning av uppvärmt vatten.

Vid tecken på gasövermättnad i bassänger bör man i regel inte öka genomström-ningen  innan felet är avhjälpt.

 


Tillbaka