Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Ammoniak

Ammoniak som förekommer i vattenmassan kan härstamma från ladugårdar, avloppsvatten, konstgödsel, industriavfall mm. I fiskodlingssammanhang härstammar det ändå oftast fiskarnas egen exkretion. Vilken form ammoniak har i vattnet är beroende av vattnets pH, då pH överstiger 7 ökar andelen av den giftiga formen NH3 . Vid pH:n under 7 är merparten av ammoniaken i form av ammoniumjoner NH4 + som inte är skadliga för fisken. Vid pH 7,0 kan t.ex. totala ammoniakinnehållet i vattnet vara 10 ggr högre än vid pH 8,0 utan att andelen av den giftiga formen, NH3 , ökar. Vilken form som är dominerande är också beroende av temperatur, vid högre temperatur ökar andelen NH3

Den icke-joniserade, fria formen av ammoniak, NH3, är mycket giftig. Halten kan vara dödlig för fisken då den överstiger  0,03-0,15 mg per liter. NH3 skadar framförallt fiskens gälepitel. Vid kronisk exponering uppstår gälskador vid ännu lägre halter. Dessa fiskar blir också känsligare för andra sjukdomar som t.ex. gälinfektioner. Att observera är att fiskens känslighet för ammoniak också ökar vid låga temperaturer, detta är viktigt att beakta i recirkulationssystem med biologisk rening eftersom den sjunkande temperaturen samtidigt kan ha en negativ inverkan på biofiltrets funktion.

I recirkulationssystem strävar man att avlägsna ammoniak med hjälp av biofilter. Biofilter består av en filtermassa med en stor yta, täckt av nitrifikationsbakterier som oxiderar ammoniak till nitrit och vidare till nitrat. Halterna av slutprodukten nitrat i vattnet reduceras genom tillsats av nytt vatten eller på kemisk väg. 

Nitriter, NO2 och nitrater NO3 är också skadliga för fisken, som gränsvärden har 0,2mg/l angetts för nitrit och 20 mg/l för nitrat.Tillbaka