Hemuppgifter i Matriser till vecka 3 Hemuppgifter i Matriser till vecka 3

A.
Betrakta en ekonomi bestående av tre sektorer: Kemikalier & Metaller (K), Energi (E) och Maskiner (M). Antag att varje sektor säljer en viss procent av sin produktion till de två andra enligt schematoch använder resten själv. Bestäm priserna på varje sektors produktion (per tidsenhet) så att ekonomin är i balans (så att en sektors utgifter är lika stora som sektorns inkomster). Bortse från andra inkomster och utgifter än dem som härrör från ovannämnda handel.
B.
Låt A vara en n/n-matris som har talen d1,..., dn i diagonalen men i övrigt består ettor. Antag att di > 1 för varje i. Visa att xTAx > 0 för varje n/1-vektor x ¹ 0 och slut härav att A är icke-singulär. (Ledning: Skriv A som summan av en diagonalmatris med talen di-1 i diagonalen och en matris som består av enbart ettor.)
C.
Är följande delmängder underrum av vektorrummet P av alla polynom:
(a)
U={p Î P | p(x)=a+bx2, a Î R};
(b)
V={p Î P | p(x)=2+ax, a Î R};
(c)
W={p Î P | p(2)=p(3)=0};
D.
Antag att a1,...,an är linjärt oberoende vektorer i ett vektorrum och antag att an+1 ligger utanför spannet av a1,..., an. Visa att vektorerna a1,..., an+1 är linjärt oberoende.
E.
Undersök om mängden av vektorer {(
2
2
3
3
), (
1
-1
-1
2
), æ
ç
è
3
1
2
5
ö
÷
ø
,
æ
ç
è
3
3
3
3
ö
÷
ø
} är linjärt beroende eller linjärt oberoende.
Paragraf 4: Uppgifterna 12, 14, 18 c), 19, 22.
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 9 Jan 2002, 21:13.