Hemuppgifter i Matriser till vecka 2 Hemuppgifter i Matriser till vecka 2

A.
Finn en permutationsmatris P, sådan att PA kan LU-faktoriseras samt bestäm L och U, då

A= æ
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
è
3
1
2
2
1
3
1
2
1
4
0
2
3
4
-1
0
2
3
3
1
ö
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
ø
 .

B.
En bjälke, som stöds under bägge ändorna, påverkas av tre krafter f1f2f3 som i figuren, varvid bjälken (på de ställen där krafterna verkar) förskjuts nedåt sträckorna y1y2y3. Låt f och y vara kolonnvektorerna med komponenterna fi resp. yi. Enligt Hooke's lag är y=Df, där D är en 3/3-matris. Förklara hur kolonnerna i D (flexibilitetsmatrisen) kan bestämmas genom att applicera lämpliga krafter. Vilken fysikalisk tolkning har kolonnerna i D-1 (styvhetsmatrisen)?

Paragraf 3: Uppgifterna 15, 17, 21 (förutsätt att bara (BO1) används), 23 (A är idempotent om A2=A).
C.
Bildar mängden av alla matriser av formen

æ
ç
ç
ç
è
a
b
0
a
ö
÷
÷
÷
ø
       (ab Î R)

ett vektorrum, då operationerna är vanlig matrisaddition och vanlig multiplikation av en matris med en skalär?

Paragraf 4: Uppgift 2, 8.
File translated from TEX by TTH, version 3.01.
On 6 Jan 2002, 22:55.