Historia

Grunden för de textila samlingar som sammanförts i Svensk-Finlands Textilarkiv utgörs av "Marthas hemslöjdsarkiv", som tillkom åren 1928-1935 på initiativ av Finlands Svenska Marthaförbund. År 1976 beslöt Marthaförbundet deponera sitt hemslöjdsarkiv vid Etnologiska instituitionen vid Åbo Akademi i syfte att göra samlingen tillgänglig för forskning och undervisning också vid Åbo Hemslöjdslärarinstitut (ÅHI).

För att förbättra arkivets ställning särskilt i fråga om den utåtriktade verksamheten slöt Etnologiska institutionen, Marthaförbundet och Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv samma år ett avtal om samarbete till förmån för arkivet.

Härigenom skapades "Svensk-Finlands Textilarkiv". Hösten 1984 kunde Svensk-Finlands Textilarkiv i helhet överflyttas till Söderlångvik gård, där även utställningsutrymmen ställdes till arkivets förfogande. I Söderlångvik var arkivet åren 1984-1990.

Det relativt sett långa avståndet från Åbo gjorde att det var svårt att få forskare och studenter att besöka samlingarna och man beslöt att återflytta arkivet till Åbo Hemslöjdslärarinstitut. Utrymmesbrist gjorde att man våren 2000 beslöt flytta arkivet till Humanisticum vid Åbo Akademi där större utrymmen kunde ställas till arkivets förfogande. Våren 2006 flyttade arkivet till Humanisticums nyrenoverade annexbyggnad, där två rum står till dess förfogande. Våren 2014 flyttade också de samlingar som fanns kvar vid yrkeshögskolan Novia (Åbo Hemslöjdslärarinstitut) hit. Arkivet har nu sin största omfattning någonsin, men stora organisations och katalogiseringsarbeten förestår. Arbetet har inletts med medel från Grönqvistska stiftelsen.