Miljölära

Miljölära kan studeras vid följande universitet


DK | FIN | N | S

Danmark

Københavns Universitet
University of Copenhagen.
Det Naturvidenskabelige Fakultet. Faculty of Science.
Aarhus Universitet
University of Aarhus.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Faculty of Social Sciences.
Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning (CESAM). Centre for Social Science Research on the Environment.
Roskilde Universitetscenter
Roskilde University.
Institut for Miljø, Teknologi og Samfund. Department of Environment, Technology and Social Studies.
Aalborg Universitet
Aalborg University.
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Faculty of Engineering and Science.
Den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse.
Institut for Vand, Jord og Miljøteknik. Department of Civil Engineering.
Danmarks Tekniske Universitet
Technical University of Denmark.
 
Miljų & Ressourcer. Environment & Resources.
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
The Royal Veterinary and Agricultural University.
Institut for Økologi. Department of Ecology.
Center for Økologi og Miljø. Centre of Ecology and Environment.
Miljøkemi. Environmental Chemistry.


DK | FIN | N | S

Finland

Helsingfors universitet
Helsingin yliopisto. University of Helsinki.
Matematisk-naturvetenskapliga institutionen. Matemaattis-luonnotieteellinen tiedekunta. Faculty of Science.
Ekologian ja systematiikan laitos.  Department of Ecology and Systematics.
Miljöekologi. Ympäristöekologian laitos. Department of Ecological and Environmental Sciences.
Joensuu universitet
Joensuun yliopisto. University of Joensuu.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Faculty of Social Sciences.
Karjalan tutkimuslaitos. Karelian Institute.
Ekologian osasto.
Jyväskylä universitet
Jyväskylän yliopisto. University of Jyväskylä.
Matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta. Faculty of Science.
Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Department of Biological and Environmental Science.
Kuopio universitet
Kuopion yliopisto. University of Kuopio.
Luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta.
Ekologisen ympäristötieteen laitos. Department of Ecology and Environmental Science.
Ympäristötieteiden laitos. Department of Environmental Sciences.
Åbo Akademi
Åbo Akademi University.
Matematisk-Naturvetenskapliga fakulteten.
Biologiska institutionen. Department of Biology.
Miljö- och marinbiologi. Environmental and Marine Biology .
Tammerfors tekniska universitet
Tampereen teknillinen yliopisto. Tampere University of Technology.
Ympäristö tekniikan osasto. Department of Environmental Engineering.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
North Karelia Polytechnic.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulu Polytechnic.
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere Polytechnic.
Temporära yrkeshögskolan Sydväst
Sydväst Polytechnic.


DK | FIN | N | S

Norge

Universitetet i Oslo
University of Oslo.
Det matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Faculty of Mathematics and Natural sciences.
Miljøforum.
Senter for Utvikling og Miljø. Centre for Development and the Environment.
Universitetet i Bergen
University of Bergen.
Det matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Faculty of Mathematics and Natural Sciences.
Botanisk Institutt. Department of Botany.
Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Department of Fisheries and Marine Biology.
Universitetet i Tromsø
University of Tromsø.
Senter for miljø og utviklingsstudier. Centre for Environment and Development Studies.
Universitetet for miljų- og biovitenskap
Norwegian University of Life Sciences (UMB).
Institutt for biologi og naturforvaltning. Department of Biology and Nature Conservation.
Høgskolen i Agder
Agder College.
Avdeling for teknologi og økonomi. Faculty of Engineering.
Institutt for naturforvaltning.
Høgskolen i Finnmark
Finnmark College.
Avdeling for fritids- og kulturfag.
Seksjon for ernæring-, helse- og miljøfag.
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag College.
Avdeling for naturbruk, miljø- og ressursfag.
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Avdeling for naturfag.
Seksjon for Ressurs- og Miljøgeologi.
Høgskolen i Telemark
Telemark College.
Avdeling for allmenne fag. Faculty of Arts and Sciences.
Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag. Department of Environmental Studies.
Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS)
University Courses on Svalbard.


DK | FIN | N | S

Sverige

Se även miljöutbildningar i studera.nu.

Uppsala universitet
Uppsala University.
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Faculty of Science and Technology.
Institutionen för evolutionsbiologi. Department of Evolutionary Biology.
Geovetenskapliga sektionen. Division of Earth Sciences.
Institutionen för geovetenskaper. Department of Earth Sciences.
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Centre for Environment and Development Studies.
Lunds universitet
Lund University.
Lunds Tekniska Högskola. Lund Institute of Technology.
Naturvetenskapliga fakulteten. Faculty of Science.
Institutionen för bygg- och miljöteknologi. Department of Building and Environmental Technology.
Göteborgs universitet
Göteborg University.
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Faculty of Science.
Institutionen för marin ekologi. Department of Marine Ecology.
Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Department of Environmental Science and Conservation.
Naturvårdsbiologiprogrammet.
Stockholms universitet
Stockholm University.
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Faculty of Natural Sciences.
Kemiska sektionen. Chemistry Section.
Institutionen för miljökemi. Department of Environmental Chemistry.
Institutionen för biologisk grundutbildning. Department of Biology Education
Institutionen för systemekologi. Department of System Ecology.
Centrum för naturresurs- och miljöforskning. Centre for Research on Natural Resources and the Environment.
Institutet för tillämpad miljöforskning. Institute of Applied Environmental Research.
Stockholms Marina Forskningscentrum.
Umeå universitet
Umeå University.
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Faculty of Science and Technology.
Institutionen för biologi, miljö- och geovetenskap.
Institutionen för ekologi och geovetenskap. Department of Ecology and Environmental Science.
Miljöhögskolan. School of the Environment.
Linköpings universitet
Linköping University.
Filosofiska fakulteten. Faculty of Arts and Sciences.
Industriell miljöteknik. Environmental Technique and Management.
Miljövetarprogrammet.
Luleå tekniska universitet
Luleå University of Technology.
Institutionen för arbetsvetenskap.
Institutionen för samhällsbyggnad. Department of Civil and Environmental Engineering.
Sveriges Lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences.
Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk. Faculty of Agriculture, Landscape Planning and Horticulture.
Skogsvetenskapliga fakulteten. Faculty of Forestry.
Chalmers tekniska högskola
Chalmers University of Technology.
Sektionen för miljövetenskap. School of Environmental Sciences.
Karlstad universitet
University of Karlstad.
Institutionen för natur och miljö. Department of Environmental Sciences.
Miljövetenskap.
Örebro universitet
University of Örebro.
Institutionen för teknik och naturvetenskap. Department of Technology and Science.
Högskolan i Jönköping
Jönköping University.
Ingenjörshögskolan. School of Engineering.
Högskolan på Gotland
Gotland University.
Naturvetenskap & teknik.
Högskolan i Gävle
University of Gävle.
Miljö - kommunikation -ekonomi.
Högskolan i Kalmar
University of Kalmar.
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap. Department of Biology and Environmental Science.
Högskolan i Kristianstad
Kristianstad University.
Institutionen för teknik.
Malmö högskola
Malmö University.
Stadsutveckling och energi.
Mittuniversitetet
Mid Sweden University.
Institutionen för teknik och resurshushållning.
Mälardalens högskola
Mälardalen University.
Institutionen för Energiteknik. Department of Energy.
Miljöteknik. Energy and Environmental Engineering.
Institutionen för ekonomi och informatik. Department of Business Studies and Information Systems.
Ekologisk ekonomi. Ecological Economics.
 

Se även SYO-Guidens ämnesindex.


Tillbaka till Nordenwebbens hemsida.

Senast uppdaterad: 1.3 -06
norden@abo.fi