Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 1 | 21.1.2011 |
Meddelandens pärm

Veckans skribent

I och med att Åbo Akademis första doktorer i vårdvetenskap utexaminerades utvecklades det nordiska postdoktorala nätverket inom ämnet. Nätverket har hjälpt till att knyta internationella kontakter som veckans skribent Katie Eriksson hoppas ska bli ännu starkare.

Nordiskt postdoktoralt nätverk i vårdvetenskap

***BILD***
Veckans skribent är Katie Eriksson, professor i vårdvetenskap.

Det nordiska postdoktorala nätverket i vårdvetenskap utvecklades som en naturlig följd av att de första doktorerna i vårdvetenskap utexaminerades vid Åbo Akademi.

Det är substansutvecklingen och det banbrytande arbetet att vara med och bygga upp ett nytt vetenskapsområde som hela tiden stått i fokus för nätverket. Intresset för denna utveckling, glädjen, skaparkraften och gemenskapen har varit nätverkets drivkraft.

De första sju doktorerna varav en kom från Norge, tre från Sverige och tre från Finland blev starten till nätverket. De nyblivna doktorerna fortsatte att träffas i Vasa för att delta i forskarseminarierna och de vårdvetenskapliga diskussionerna och ofta hade de med sig kollegor som återkom gång på gång. Skaran av doktorander och doktorer växte och det nordiska nätverket tog form och en betydande del av nyrekrytering till forskarutbildningen skedde genom nätverket.

Det stora nordiska intresset för studier i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, som inleddes år 1987, beror dels på vårdvetenskapens autonoma ställning som en akademisk disciplin, Caring Science, dels på den speciella inriktningen av vårdvetenskap som humanvetenskap. Åbo Akademi erbjöd som första universitet i Norden studier i vårdvetenskap som akademiskt ämne och studierna var öppna för alla, de förutsatte med andra ord inte avlagd yrkesexamen.

Motsvarande möjligheter fanns inte då i Sverige och Norge utan har kommit först senare.

Det postdoktorala nätverket fortsatte att utvecklas trots att det egentligen inte fanns några ekonomiska resurser för detta. Doktorerna skolades in i handledning och fungerade som medhandledare för doktorander. Sammankomsterna präglades av livliga substansdiskussioner och skedde i form av seminarier, föreläsningar och workshops.

Den postdoktorala gruppen blev allt större och många avancerade till docenter och professorer, vilket innebar att de kunde ta ett större ansvar för handledning och undervisning. Småningom bildades ett antal kontaktenheter i Sverige och Norge där en postdoktor som uppnått docent- eller professorsbehörighet ledde olika forskningsprojekt, i vilka våra doktorander deltog.

Kärnan i nätverket består idag av enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi som utgör ”moderenhet” samt av ett antal nyckelpersoner i Norge vid Høgskolen i Oslo, Universitetet i Nordland och Høgskolen Stord/Haugesund samt i Sverige vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet. Inom nätverket verkar sammanlagt sju professorer, tio docenter och ett stort antal postdoktorala forskare.

Som exempel på verksamheten kan nämnas återkommande symposier i hermeneutik som ordnas turvis vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Høgskolen i Oslo och Åbo Akademi. Nätverket anordnar även skrivarseminarier och har en omfattande publikationsverksamhet. Gruppen har bland annat publicerat tre vårdvetenskapliga antologier under benämningen ”Gryning” och en fjärde är under planering.

Nätverket stöder Åbo Akademis strategi och målsättningar alldeles speciellt då det gäller det nordiska samarbetet och alla de internationella kontakter som knutits. Det innebär en betydande ekonomisk resurs för Åbo Akademi bland annat genom att det tillför en bredd i den kritiska massan. Universiteten och högskolorna i Norge och Sverige bekostar doktorandernas studier och i många fall även deras resor till Vasa. Professorer och docenter som fungerar som handledare får största delen av lönen från olika projekt och den egna högskolan.

Forskarutbildningen inom vårdvetenskap har idag många aktiva forskarstuderande från Finland, Sverige och Norge. Ett mål på tvåtre doktorer per år på två egna professorer hade inte varit möjligt utan det postdoktorala nätverket. Till dags dato har trettioåtta avlagt doktorsexamen av vilka aderton är från Finland, femton från Sverige och fem från Norge. Man kan givetvis ställa frågan huruvida en så stor satsning på nordiska studerande är försvarbart i ekonomiskt avseende, men som helhet ger nätverket mer än det tar och berikar den akademiska kulturen i Vasa.

Det är vår vision att vårdvetenskapen som akademiskt ämne, Caring Science, fortsätter att utvecklas och att banden till de övriga nordiska länderna blir ännu starkare. Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi fyller 25 år i september 2012. Vi hoppas att nätverket har möjligheter att fortsätta den substansutveckling och forskning som varit framgångsrik och en alldeles speciell önskan är att vårdvetenskapen skall återfå sin ställning som en egen institution.