Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 25.11.2011 |
Meddelandens pärm

Nittio procent av de studerande söker sig bort från universitetet efter avklarad examen. Ett nytt projekt ska ge personalen bättre redskap att förbereda dem för arbetslivet.

Öppna dörrar till arbetslivet

***BILD***
Sandra Bergqvist och Matias Erlund vill att Åbo Akademi ska kunna bjuda de studerande på mera kontakt med livet efter universitetet.

• Arbetsforum vid Åbo Akademi är del av ett pilotprojekt som ska förbättra de studerandes kunskap och kännedom om arbetslivet. Projektet går vid ÅA under namnet "Öppna dörrar", och är en del av det treåriga ESF-projektet "Lähde työelämään".

Med i projektet är bland annat Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola.

– För Åbo Akademis del kommer fokus att ligga på att skapa ett nätverk inom ÅA där man kan ta del av olika modeller för arbetslivssamarbete, säger projektkoordinator Sandra Bergqvist.

Det första steget i arbetet är att kartlägga arbetslivsstudierna, arbetslivskontaktens och arbetspraktikens roll i kursutbudet och studiehelheten. Detta görs genom en enkät som skickats till ämnena i mitten av november.

– Vi vet att olika ämnen har olika behov och har varierande sätt att fungera i arbetslivssammanhang. Vissa ämnen har ett väldigt långtgående samarbete med arbetslivet, medan andra knappt har något alls. Men vi vill poängtera att det här är en kartläggning, inte en utvärdering, säger Bergqvist.

Tanken med Öppna dörrar är att personalen ska få bättre redskap att förbereda de studerande för arbetslivet, genom ett utbyte av redan befintliga idéer och modeller för till exempel gästföreläsningar och projektkurser. När kartläggningen är klar kommer arbetet att fortsätta med att skapa ett nätverk för till exempel undervisningspersonal och kursplanerare.

Målet är att göra träffarna lätta att delta i, och de kommer därför att hållas i form av till exempel lunchseminarier.

– Det här är inget påhitt som ska belasta personalen med mera arbete. Vi vill ge ämnena hjälp att ta till sig nya idéer. Det är många som funderar på de här sakerna men inte har tid att sätta sig in i dem och göra något åt dem, säger Matias Erlund, koordinator vid Arbetsforum.

Vid Arbetsforum har man märkt att det finns en önskan om att studiernas relevans för arbetslivet ska göras tydligare bland de studerande. Förbättrad kommunikation mellan universitet och arbetsliv underlättar samarbetet för båda parter, och därför bygger man inom projektet också upp en portal som ska göra det lättare för arbetsplatser att ta kontakt med universitetet.

– Vi är nog en teoretisk utbildningsinstans men kan inte låsa oss vid det. Bara tio procent av de studerande jobbar med forskning efter att de tagit ut sin examen och vi måste också tänka på de övriga nittio procenten, säger Matias Erlund.

Sandra Bergqvist tror att den rådande ekonomiska osäkerheten kan ha gjort de studerande har ett större behov av att se att deras utbildning ger dem konkreta färdigheter.

– En tydligare koppling mellan teori och praktik kan ge de studerande större motivation till studierna. Det här kan förbättra den omdiskuterade genomströmningen och kanske också ge studerandena en bättre placering på arbetsmarknaden.

TEXT & FOTO: NICKLAS HÄGEN