Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 7     24.4.2009

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

Religion, ekologi, samhälle

Tvärvetenskaplig konferens i Åbo


Av Peter Sandström

Samspelet mellan frågor som berör religion, ekologi och samhälle är i fokus för en konferens som samlar en internationell skara forskare till Åbo Akademi i maj.

Det handlar om konferensen ”Religion & Ecology in the Public Sphere”, som arrangeras av ämnet teologisk etik med religionsfilosofi vid Åbo Akademis teologiska fakultet och forskningsprojektet Interarc i samarbete med ”European Forum for the Study of Religion and the Environment”.

– Det är en tvärvetenskaplig konferens som inom ramen för ”European Forum for the Study of Religion and the Environment” ordnades för första gången i Tyskland för två år sedan. Tanken är att liknande konferenser ska ordnas vart annat år också framöver på olika håll i Europa, konstaterar TD Björn Vikström, forskare inom Interarc.

Tillsammans med TD Patrik Hagman och prof. Tage Kurtén håller Vikström i trådarna för arrangemangen kring årets konferens.

Som keynote-föredragshållare medverkar experter inom ett brett fält, från systematisk teologi via marinbiologi till ekonomi, bland annat. Från Åbo Akademi medverkar professor Erik Bonsdorff, marinbiologi, med ett keynote-föredrag om de ekologiska och politiska utmaningarna i fråga om Östersjön.

Globala perspektiv
– Det globala perspektivet har blivit allt tyngre i etiska frågor överlag, och miljön är här en central sektor, som betonas också i internationella politiska strävanden exempelvis av det slag som kommer till uttryck i FN:s arbete för utsläppsregleringar, noterar Björn Vikström.

Han menar samtidigt att insikten om att de religiösa traditionerna har en stor betydelse för människors värderingar och livssyn – och i förlängningen för vårt sätt att leva – har blivit en allt tydligare aspekt i olika former av tvärvetenskaplig forskning.

– På motsvarande sätt finns inom de kristna kyrkorna, och i andra samfund, ett starkt uppvaknande i bland annat miljöfrågor. Det handlar ju om en helhetssyn på vår gemensamma framtid, konstaterar Björn Vikström.

Tematiken rimmar väl med verksamheten inom Interarc, ett treårigt tvärvetenskapligt projekt vid ÅA, som fokuserar på miljöaspekter, socioekonomiska frågor och etiska frågor med livsåskådningsperspektiv.

Till seminariet i Åbo den 14–17 maj väntas ett 40-tal deltagare representerande olika världsdelar och religioner. Mera information finns på webben: www.abo.fi/student/religionekologikonferens.