Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 14     19.10.2007

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

Ny metod för pedofiltest

Uppmärksamhetsbaserad metod mäter sexuella intressen


Av Michael Karlsson
***BILD***
– Trots att spetsenheten började från början med någonting som var nytt för oss har vi kommit bra igång med vår forskning, säger Kenneth Sandnabba, professor i tillämpad psykologi (t.v.) och Pekka Santtila, docent i rättspsykologi.

Att utveckla ett psykodiagnostiskt test för att identifiera pedofiliska intressen är målsättningen för ett nytt forskningsprojekt inom ämnet psykologi vid Åbo Akademi. Projektet har beviljats finansiering från Finlands Akademi, 300 000 euro för tre år. Det leds av docent Pekka Santtila och kommer att starta i januari nästa år.

– Många frågar sig säkert varför vi vill utveckla ett sånt här test. För sexualbrottslingar som friges från fängelse är den viktigaste enskilda prediktorn för recidivism sexuell preferens för barn. Det är med andra ord mera troligt att de gör likadana brott igen om de har sexuellt intresse för barn. Alla som har utfört sexualbrott mot barn har inte den preferensen, det kan bero på andra saker, säger Pekka Santtila.

Pedofiler delas in i två grupper: fixerade pedofiler, som alltid har preferens för barn, och en regressiv grupp, som har primärt sexuellt intresse för vuxna, men som på grund av till exempel stress eller alkohol våldför sig på barn.

– Det är en orsak till att det behöver utvecklas ett test. Det finns personer som har dömts för sexualbrott mot barn som påstår att de inte har den preferensen, och för att konfrontera dem kunde man använda ett dylikt instrument. På så sätt kan man komma igång med behandlingen, säger Santtila.

Det finns vissa problem med metoderna som används för det här idag.

– En metod är psykometriska test, som går ut på att testpersoner svarar på olika frågor. Men många försöker då svara på ett sätt som de tror att visar att de inte har preferens för barn, trots att det inte är sant. En annan typ av metod är fallometri, vilket betyder att man mäter blodförloppsförändringar i penis när man visar olika typer av stimuli. Det här är en icke-sensitiv metod – många har inga reaktioner överhuvudtaget – och man kan ju också fråga sig om det är acceptabelt att utsätta människor för sådana test, säger Santtila.

Pilotstudie gjord
Det psykodiagnostiska testet som ÅA:s forskare tänker utveckla bygger på en uppmärksamhetsbaserad metod för att mäta sexuellt intresse.

– Metoden baserar sig på tanken att då man visar en stimulus som motsvarar personens sexuella intressen – det kan vara ett foto – så leder det till förlängda reaktioner i kognitiva uppgifter som skall göras samtidigt. ”Sexual content induced delay” kallas det, säger Santtila.

I praktiken fungerar testet så att samtidigt med ett foto visas det en punkt någonstans på en datorskärm och sedan skall testpersonen så snabbt som möjligt reagera och trycka på en knapp som motsvarar var på skärmen denna stimulus finns.

– En pilotstudie som vi gjorde innan vi sökte pengar för projektet – liksom några andra studier som har gjorts – visar att personer faktiskt är långsammare i reaktionen om bilden som visas motsvarar deras sexuella intressen, säger Santtila.

I testet som ÅA-forskarna skall utveckla handlar det om att jämföra reaktionstider för bilder på vuxna och på barn.

– Men det skall absolut inte finnas några sexuella element i dessa bilder. Just nu funderar vi på att utveckla stimulusbilderna med datorer, så att de inte framställer verkliga barn. Det skulle vara helt datorgenererade bilder, säger Santtila.

Det finns många parametrar som man kan ändra på i testningssituationen, och forskningen inleds med att testa dem.

– Det handlar om sånt som hur länge bilderna skall visas, hur svåra de kognitiva uppgifterna skall vara och liknande. När det har kontrollerats skall vi pröva hur testet fungerar i praktiken, säger Santtila.

– Vi behöver då försökspersoner och de är förstås svåra att hitta. Därför är projektet internationellt. Vi skall testa och jämföra en grupp pedofiler och en grupp icke-pedofiler i fängelser främst i Tyskland och i Italien, och vi får hjälp av forskarkollegor i de länderna.

Mycket skall undersökas
Det är många saker som måste undersökas noggrant innan de praktiska testen kan inledas. Enligt pilotstudien fungerar testmetoden för grupper, men det är ännu oklart hur bra den fungerar för individer. Pedofiler kan trots allt vara en ganska heterogen grupp.

– En annan svår frågeställning i den här forskningen är hur mycket man kan lita på att alla som sitter i fängelse för pedofili har blivit rätt dömda. Och hur kan man försäkra sig om att man i kontrollgruppen med icke-pedofiler verkligen inte har en enda person med sexuellt intresse för barn?

Man skall förstås komma ihåg att sexuellt intresse för barn hos män sist och slutligen är ovanligt.

– I en studie som vi redan har gjort rapporterade 3,5 procent av deltagarna sexuellt intresse för individer under 16 år, men bara 0,3 procent för barn under 13 år. Inom lagstiftning ligger gränsen för sexuellt utnyttjande av barn vid 16 år, men sexuella intressen har kategoriserats på ett annat sätt inom psykiatri. Pedofili är intresse för barn under 13 år, medan hebofili gäller tonåringar mellan 13 och 16 år.

Spetsenhet kommit igång
Det finns en spetsenhet vid Åbo Akademi för forskning om hur genetiskt arv och miljö påverkar sexuella dysfunktioner och aggressivt beteende samt vilken medlande funktion hormoner har. Projektet om det psykodiagnostiska testet för att identifiera pedofiliska intressen hör inte till spetsenheten, men det är på sätt och vis en utvidgning av forskningsområdet.

Spetsenheten beviljades år 2005 finansiering från Finlands Akademi för tre år framåt. Kort därefter utsågs den till en av de fyra toppenheterna vid ÅA som fick pengar från Stiftelsen för Åbo Akademi för fyra-fem år framåt.

– Trots att vi i princip började från början med någonting som var nytt för oss tycker jag att vi har kommit bra igång nu, vi har fått väldigt mycket gjort sedan starten och resultaten av forskningen har varit intressanta, säger Kenneth Sandnabba, professor i tillämpad psykologi och ansvarig ledare för spetsenheten.

– Det har funnits mycket intresse bland studerande för att bidra till den här forskningen och det är ju positivt. Många gradun har redan blivit klara och mera är på kommande. Vi har också flera doktorander som är med i projektet.

Stor databas
Många av forskarna får inte lön från spetsenheten, utan är finansierade via stipendier, extern finansiering och annat. Spetsenhetens pengar har i stället använts till att skaffa material för en stor databas: 14 200 enkätsvar av tvillingar och deras syskon, 1 200 hormonprov och 4 400 DNA-prov (salivprov).

Alla analyser av materialet har inte ännu gjorts, men en hel del resultat har redan kommit. Åtta vetenskapliga artiklar har accepterats och tolv till är just nu under bedömning.

En artikel som publicerades i augusti fick mycket uppmärksamhet i media. Den handlade om mäns användning i rekreationssyfte av läkemedel avsedda för behandling av erektionsstörningar, och forskningsresultaten visade att det är något som kan leda till minskad tilltro till den egna erektionsförmågan. Det finns alltså en fara att användarna kan bli psykologiskt beroende av erektionsläkemedel.

En annan artikel har skrivits om sexuellt tvång och om upptäckten av en genetisk komponent som påverkar graden av sexuell aggression hos män.

– Att det finns en biologisk variation som påverkar sexuellt aggressivt beteende är inte känt från förr. Vi lever ju i en era då i princip alla män betraktas som potentiella våldtäktsmän, men den här forskningen visar att man inte borde tänka på det viset, säger Kenneth Sandnabba.

Däremot finns det antisociala beteenden som korrelerar med varandra.

– I artikeln kunde vi påvisa att generna som påverkar sexuell aggression till stor del är de samma som påverkar alkoholbruk och personlighetsdraget psykopati. Generna bakom sexuell aggression är alltså sådana som påverkar mera generellt antisociala tendenser och beteenden som överskrider sociala normer, säger Pekka Santtila.

Homosexualitet granskas
Forskarna har också granskat benägenhet och potential för homosexuell respons.

– Av dem som svarade på enkäten angav 32,8 procent av männen och 65,4 av kvinnorna att de kunde tänka sig att vara sexuellt tillsammans med en attraktiv person av samma kön om ingen skulle få reda på det. Det är höga siffror, men det här visar att procenterna beror mycket på hur man formulerar frågorna om sexuell läggning, säger Kenneth Sandnabba.

– Resultaten är helt annorlunda om man frågar om sexuellt beteende mellan personer av samma kön eller om identitet. Mellan 5–10 procent svarar att de har homosexuellt beteende, och det motsvarar gamla siffror. Men då är det andra vägen – dubbelt fler män än kvinnor, säger Pekka Santtila. Är det här forskningsresultatet intressant för forskare som strävar efter att hitta en gen för homosexuell läggning?

– Det tyder på att det finns mera allmänna genetiska varianter. Det är knappast bara en enda gen som avgör beteendet, säger Sandnabba.

Sexuella dysfunktioner
Två artiklar om kvinnliga sexuella dysfunktioner kommer att publiceras inom kort, till exempel smärta under samlag och problem med att få orgasm. Den här forskningen har letts av forskarstuderande Katarina Witting.

– Hennes resultat visar bland annat att det verkar ha en positiv effekt på kvinnliga dysfunktioner att föda barn. Förenklat kan man säga att ju fler barn en kvinna får, desto bättre sexuell funktion. Men då kan en orsak vara att de som fungerar bra sexuellt just därför också får flera barn. En annan orsak kan vara att födsel av barn innebär förändringar för kvinnor, som kan leda till att sexuella dysfunktioner minskar. Det kan finnas förändringar på många olika nivåer, säger Santtila.

Forskarstuderande Patrik Jern har lett en undersökning om orsakerna till prematur ejakulation. Tidigare har man kunnat påvisa att det är större sannolikhet att en man har prematur ejakulation om en manlig släkting också har det.

– Det har dock inte funnits bevis på att det finns en genetisk komponent som orsakar det, för man delar ju oftast också omgivningen med sina släktingar. I vår forskning hittades för första gången entydiga bevis för en genetisk komponent, men omgivningsmässiga orsaker kan ändå vara viktigare och det skall vi försöka reda ut då forskningen går vidare, säger Pekka Santtila.

Forskarstuderande Katarina Alanko har tittat på hur könsatypiska beteenden hos barn påverkar deras utveckling. Man har från tidigare vetat att många personer som avviker från stereotypa könsroller som barn får psykiatriska symptom som vuxna, till exempel ångest och depression.

– Vi ville dels kolla om det är så också i Finland, och dels hur föräldraskap i så fall påverkar sambandet. Försökspersonernas svar visade att ett samband mellan könsatypiskt beteende och psykiatriska symptom finns. Men en ny sak som kom fram är att detta samband försvinner om personerna har upplevt accepterande och stödande föräldraskap, säger Pekka Santtila.

Till exempel i USA använder man olika terapeutiska interventioner för att försöka förändra barns beteenden om de är könsatypiska.

– Vårt resultat är intressant, för det tyder på att det kunde vara en bättre lösning att förändra föräldrarnas attityder och göra dem mera positiva mot barn som har könsatypiskt beteende, säger Sandnabba.