Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 5     17.3.2006

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

Filologin som internationellt fält

Post doc-stipendium ger fart åt Michael Szurawitzkis forskning


Av Peter Sandström
***BILD***
FD Michael Szurawitzki ser fram emot att forska vid University of California.

Internationellt samarbete kan öppna nya vägar inom min forskning. Detta är en utmärkt möjlighet för mig att gå vidare på den vetenskapliga banan.

Detta säger FD Michael Szurawitzki, ÅA-forskare som nyligen fick beskedet om att han tilldelas ett stipendium från Fulbright Center Finland. Det handlar om ett anslag som endast ett fåtal forskare i Finland beviljas per år.

Stipendiet – Fulbright Research Grant for a Junior Scholar – innebär att Szurawitzki kan vika fyra månader för forskning vid University of California (Irvine). Han lade fram sin doktorsavhandling i germansk filo logi vid ÅA i september i fjol.

– Avhandlingen har uppmärksammats på det internationella planet, något som säkert bidrar till den möjlighet som nu öppnar sig, säger Michael Szurawitzki.

Han disputerade på en avhandling benämnd ”Contra den rex iustus/rex iniquus? Der Einfluss von Machiavellis II Principe auf Marlowes Tamburlaine, Shakespeares Heinrich V und Gryphius’ Leo Armenius”. I avhandlingen analyserar Michael Szurawitzki bruket av olika koncept av monarki i tre dramer.

– Den ovanliga kombinationen av Shakespeare och Gryphius är sannolikt en av orsakerna till att min forskning har rönt internationellt intresse, menar Michael Szurawitzki.

Avhandlingen, som publicerats av välrenommerade förlaget Königshausen & Neumann i Würzburg, har nyligen citerats bland annat i en online-version av det teologiska lexikonet Bibliographisch-biographisches Kirchenlexikon.

Det nu beviljade Fulbright-stipendiet kommer Michael Szurawitzki att åtnjuta från januari till april 2007, då han vistas i Orange County, Los Angeles.

– I slutet av september i fjol, just efter att jag hade disputerat, presenterade jag resultaten i min doktorsavhandling på konferensen German Studies Association Annual Conference i Milwaukee. Denna Nordamerikas största konferens för german studies omfattar inte bara germansk filologi, utan också historia och filosofi. Efter föredraget fick jag kontakt med professor Jane Newman, som har publicerat mycket om den tyske författaren Gryphius. Hon tyckte att mina forskningsresultat var väldigt intressanta. Sedan skrev hon en inbjudan till University of California för mig, och inbjudan var bilaga till den Fulbrightansökan som nu har beviljats, berättar Michael Szurawitzki.

Nytt forskningsområde
Inför sin stipendiatvistelse i Kalifornien har Michael Szurawitzki lämnat in forskningsplaner för två olika projekt. Han kommer dels att göra en kontrastiv och diakronisk analys av språkvetenskapliga artiklar på tyska och finska, dels starta ett projekt som anknyter till hans doktorsavhandling kring olika koncept för herravälde. Inom det sistnämnda området tänker Szurawitzki samla material till en monografi om Machiavelli och Tyskland.

– Min doktorsavhandling var komparativ och hade element från medeltida traditioner av herravälde i engelska dramer och tyska dramer. Men det finns inte ännu en hel monografi på tyska eller engelska om Machiavelli och Tyskland. Den enda monografi n på området i dag är på italienska, men den citeras inte så mycket, och den är ganska tunn, bara 80–90 sidor, konstaterar Michael Szurawitzki.

I första hand kommer han ändå att ägna sin tid åt analysen av språkvetenskapliga texter. Som grund har han en korpus bestående av 120 artiklar ur en tysk och en finsk språkvetenskaplig tidskrift för perioden 1897–2003. Den tyska tidskriften, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB), har utkommit kontinuerligt sedan år 1878. De finska exemplen tas ur tidskriften Virittäjä, som började utkomma år 1897 och som, även den, alltjämt publiceras.

– Båda tidskrifterna har en ledande ställning bland lingvistiskt orienterade akademiska publikationer inom sina respektive språk. De utvalda artiklarna har lingvistiskt innehåll, berättar Michael Szurawitzki.

Han ska göra dels en kontrastiv analys av materialet, dels en diakron studie, d.v.s. analysera hur språket har förändrats över tiden.

Szurawitzki kommer att fokusera på artiklarnas uppläggning och struktur (thematic openings).

– Preliminära analyser tyder på att sättet att börja artiklar och sättet att bygga upp dem har förändrats avsevärt, vilket kan anses naturligt med tanke på att de utvalda artiklarna har kommit till under en period på över 100 år, konstaterar Michael Szurawitzki.

Som ett grovt exempel kan nämnas att en nutida vetenskaplig artikel ofta börjar med en presentation av tidigare forskning på området, för att sedan gå över till aktuella problemställningar och analys. I början på förra seklet var det ibland vanligare att texten gick direkt in på de aktuella resultaten utan någon form av introduktion eller bakgrund.

– Den språkliga utformningen av artiklarna har med tiden börjat betonas mera. Man kan kanske säga att det anses allt viktigare att ge artikeln en attraktiv språklig utformning med tanke på läsaren, konstaterar Michael Szurawitzki.

En metodologisk utmaning i sammanhanget är att göra en beskrivningsmodell för hur det tyska respektive finska akademiska skrivandet inom lingvistiken har utvecklats över tid. En intressant aspekt här är att tyska var det dominerande vetenskapsspråket också inom lingvistiken ännu en god bit in på 1900-talet, medan finskan i början av undersökningsperioden var ett relativt ungt vetenskapsspråk.

– Sålunda kan man anta att finskan har utvecklats kontinuerligt som filologiskt vetenskapsspråk under hela perioden, medan tyskan i allt högre grad under 1900-talet kom att tappa mark till engelskan, något som naturligtvis också har återspeglats inom det akademiska skrivandet inom lingvistiken på tyska, säger Michael Szurawitzki.

Trivs i Åbo
Michael Szurawitzki är hemma från Tyskland. Efter tre års studier vid universitetet i Bochum kom han som utbytesstudent till Åbo universitet år 1999. Han trivdes så bra i Åbo att han blev kvar, och år 2002 avlade han FM-examen i engelsk filologi vid TY. Samma år fick han en doktorandplats i germansk filologi vid Åbo Akademi, och i fjol avlade han FD-examen.

För tillfället är han verksam som forskare och timlärare i tyska och germansk filologi vid ÅA.

Det Fulbright-stipendium som han nu har beviljats är på 10 000 USD och avsett för yngre doktorer.

– Jag ser mycket fram emot stipendieperioden i USA, den kommer att vara värdefull också beträffande internationella kontakter, som är nog så viktiga inom lingvistiken, konstaterar Michael Szurawitzki.

Från tidigare har Szurawitzki koppling till Cambridge University, där han har verkat som gästforskare vid Trinity College, och inom ramen för sin nuvarande forskning har han också fått en inbjudan till Korea, där konferensen Asiatische Germanistentagung ordnas i augusti i år med över 200 germanska filologer från hela världen.