Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 3 | 15.2.2013 |
Meddelandens pärm

Mobilapplikationen Talking Tools utnyttjar den teknik många barn och ungdomar redan går och bär på.

”Stäng inte av mobilen i klassrummet!”

***BILD***
Paneldiskussion vid EDUCA 2013 i Helsingfors 25 januari. Fr.v. Juha Hartvik, Kasper Hiltunen, Joakim Strand (UpCode), Annika Wiklund-Engblom, Mia Porko-Hudd.

• Vår framtidsvision är att den avancerade mobila teknik barn och ungdomar allt oftare går och bär på i alla sam- manhang, är en resurs som skolvärlden kan dra nytta av. Det som behövs är en gedigen pedagogisk grund i utvecklingen av tekniska lösningar för lärande i modern tid, men även goda kunskaper om hur smart teknik kan göras attraktivt och användar- vänligt.

EDUCA-mässan i Helsingfors samlar lan- dets lärarkår, lärarutbildare, forskare och andra som är intresserade av skola och utbildning – och även en hel del utlänningar som är nyfikna på nyheter i ”PISA-landet” Finland. I år bidrog Åbo Akademi, tillsammans med UpCode Ltd., med en paneldiskussion om vår nya applikation för mobilt lärande; Talking Tools. Mobilapplikationen är ett samarbete mellan slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, MediaCity och UpCode Ltd. och väntas bli klart för lansering under våren 2013. Projektet har även erhållit medel från JPÅA för deltagandet i mässan.

Den första versionen utvecklas för och testas inom slöjdämnet på olika utbildningsnivåer, där det funnits en uppenbar brist på visuellt undervisningsmaterial och en möjlighet att dokumentera en pågående arbetsprocess. Planen är dock att Talking Tools kommer att finnas som en mobil lärapplikation även för andra ämnen.

Talking Tools

Talking Tools är ett verktyg som ska ge möjligheter för elever och lärare att kommunicera, dokumentera och dela information. Som skapare av det här verktyget ser vi lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, där lärare och elever själva blir en del av kontexten, verktygen och den konversation de deltar i, vilket har betydelse för lärande.

Redan på 60-talet påstod mediegurun Marshall McLuhan att inte enbart medieinnehållet, utan även ett mediums karaktär påverkar samhället. Vi utgår från att detsamma gäller de medieverktyg vi använder oss av för att lära – om det så är en penna eller en mobilapplikation. Läromedlen eller läroverktygen i sig påverkar hur vi lär oss och i förlängningen vad vi lär oss.

Transmedialt lärande

Skapare av medieinnehåll i modern tid tänker alltmer crossmedialt och transmedialt i sitt berättande. Utgångspunkten är att innehållet ska flöda mellan olika plattformar och medieverktyg. Ur ett lärandeperspektiv kan man även se processen som omvänd, där eleven själv bygger sin egen ’story’ av ett specifikt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg – och inte minst i samarbete med andra i en dynamisk lärprocess.

Forskning visar att multimodalitet, alltså olika former av innehåll (såsom auditivt, visuellt, och så vidare) är positivt för förståelse och lärande. Talking Tools ska möjliggöra ett transmedialt innehållsbyggande som ger både eleven och läraren en visualisering av lärprocessen och därmed ett viktigt verktyg för reflektion och kommunikation.

Forskning kring Talking Tools

Utvecklingen av Talking Tools-appen består av en så kallad iterativ process, där olika versioner av produkten testas på slutanvändare under utvecklingen, för att garantera att produkten blir så bra som möjligt. Det här kallas även för user-centered design, i och med att användarens behov och upplevelser är fokus för designprocessen. Videomaterial, som har filmats för att användas som undervisningsmaterial i Talking Tools-appen, testas redan i slöjdundervisningen för att generera data till pedagogisk forskning. Ambitionen är att skapa instruktionsmaterial för goda tillämpningar i olika kontexter, som stöd för lärarna.

Forskningen ska bland annat svara på hur mervärdet av Talking Toolsappen kan maximeras för lärande – både i och utanför skolan. Vi är intresserade av användarupplevelsen och vad som sker i lärprocessen när en elev använder Talking Tools.

TEXT: ANNIKA WIKLUND-ENGBLOM, JUHA HARTVIK, KASPER HILTUNEN, MIA PORKO-HUDD FOTO: CAMILLA FORSBERG