Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 1 | 18.1.2013 |
Meddelandens pärm

IN MEMORIAM


Kaisa Sere 3.6.1954–5.12.2012

***BILD***

• Professor Kaisa Sere avled 5.12.2012, bruten av en svår sjukdom som hon tappert kämpat emot i drygt ett år.

Kaisa Sere föddes 3.6.1954 i Gamlakarleby, som dotter till privatföretagaren Pertti Sere och hans fru, kontorschef Ebba Sere. Hon växte upp och gick i skola i Åbo, och tog studentexamen vid Puolalan yhteislyseo. Filosofie magisterexamen i matematik avlade hon vid Åbo Akademi 1979, och arbetade därefter några år vid Datacentralen vid Åbo Akademi. Läsåret 1984-85 tillbringade hon vid Ohio State University i USA. Efter den här resan bestämde hon sig för att gå in på forskarbanan. I rask takt avlade hon sedan fil. lic. examen, följt av fil.dr examen 1990. Läsåret 1991–1992 tillbringade hon igen utomlands – den här gången vid Utrecht universitet i Nederländerna. Kort efter det utnämndes hon till biträdande professor i datavetenskap vid Kuopio universitet, där hon verkade 1993– 1997. År 1997 blev hon utnämnd till biträdande professor i datavetenskap vid Åbo Akademi, och 1998 till professor i samma ämne.

Det var vid Åbo Akademi och ämnet datavetenskap som hon sedan gjorde sitt livsverk. Hon byggde upp ett mycket framgångsrikt forskningslaboratorium – Distributed Systems Laboratory – vid institutionen för informationsteknologi. Hon var en inspirerande och entusiastisk forskningsledare, som lyckades skapa och upprätthålla en fin laganda i gruppen och leda gruppen in på en krävande forskningslinje med stark internationell profilering. Ännu i ett sent skede av sin sjukdom var hon djupt involverad i gruppens forskning och framtid, deltog aktivt i projektansökningarna och diskuterade framtidsvisioner. Hennes forskning var fokuserad på formella metoder i programutveckling, det vill säga utveckling av nya matematiska metoder, tekniker och verktyg för att bygga korrekta och pålitliga datorsystem. I nära samarbete med industrin tillämpade hon de här metoderna vid konstruktion och analys av ny hårdvara, som till exempel VLSI system, mjukvara för stora distribuerade datorsystem, samt datornätverk. Speciellt känd är hon för sin vidareutveckling av aktionssystem-paradigmen (Action Systems), som är grunden för EventB systemet, ett av de mest framgångsrika industriella systemen för design av pålitliga datorsystem. Hon var mycket idérik i sin forskning, och lyckades föra in formella metoder på ett antal nya industriellt viktiga områden.

Hon hann publicera över 200 vetenskapliga skrifter, och var ansvarig ledare för mer än 20 stora projekt, finansierade av Finlands Akademi, Tekes och EU, som hon erhöll i hård nationell och internationell konkurrens. Ännu så sent som i slutet av november detta år beviljades hon ett stort Finlands Akademi-projekt. Hon deltog aktivt i EU:s femte, sjätte och sjunde ramprogram, och erhöll betydande projektfinansiering från alla dessa. Hon deltog även aktivt i andra EU-forskningsprogram, såsom till exempel forskningsprogrammet för inbyggda datorsystem (ARTEMIS). Hon var en av de centrala forskningsledarna för Finlands Akademis spetsforskningsenhet i formella metoder för programutveckling (2002–2007).

Hennes akademiska sakkunskap anlitades flitigt. Hon deltog i flera internationella evalueringar av nordiska utbildningar i datavetenskap, samt i utvärderingar av sökande till professurer i ämnet. Dessutom fungerade hon som opponent och förgranskare till ett flertal doktorsavhandlingar i datavetenskap – både nationellt och internationellt. Hon hann själv producera nitton doktorer och handledde vid sitt frånfälle ytterligare sju doktorander. Hennes övriga professionella aktiviteter var även de betydande. Hon var medlem i ett stort antal programkommittéer för internationella konferenser, och var gästande redaktör för internationella tidskrifter inom sitt område. Under sex års tid var hon medlem av den naturvetenskapliga och tekniska kommissionen vid Finlands Akademi.

Kaisa Sere utnämndes till prorektor vid Åbo Akademi från 1.1.2010. Hon hann fungera som prorektor för forskning under två år. Sjukdomen tvingade henne vid årsskiftet att överge uppdraget som hon framöver skulle haft mycket att ge. Som medlem av rektors ledningsgrupp framförde hon ständigt forskningens viktiga roll. Som prorektor basade hon för Åbo Akademis enhet för forskningsservice som under hennes ledning utvecklades och fick ett lyft med stor betydelse för Åbo Akademi. Bestämt och målmedvetet engagerade hon sig i implementeringen av Åbo Akademis strategi, att vara ett internationellt framstående forskningsuniversitet.

I sitt uppdrag som professor och prorektor var Kaisa avundsvärt disciplinerad. Därom vittnar hennes egna forskningsresultat och hennes engagemang för forskarna på institutionen. Hon hade ofta bestämda åsikter om utveckling av förvaltningen och forskningen, och ofta tuffa åtgärdsförslag vars resultat hon exemplariskt följde upp.

Bakom Kaisas intensiva engagemang för forskning fanns en människa med stort hjärta, en människa som älskade promenader, fågelskådning, stjärnhimlen och att läsa böcker samt att spela golf – intressen som hon delade med sin man Thorbjörn. Kaisa var en positiv, initiativrik, glad, engagerad och tuff kvinna – sådan vill vi komma ihåg henne.

ULLA ACHRÉN
BARBRO BACK
RALPH-JOHAN BACK
JOHAN LILIUS
LUIGIA PETRE
JOHAN LILIUS
ELENA TROUBITSYNA
MARINA WALDÉN
Skribenterna är Kaisa Seres nära kolleger och vänner.