Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 3     15.2.2008

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

Fjorton nya hedersdoktorer vid Åbo Akademi

Akademin firar 90-årsjubileum med doktorspromotion


***BILD***
Gunnar von Heijne
***BILD***
Birgitta Boucht
***BILD***
Owe Wikström
***BILD***
Louise Arbour
***BILD***
Richard I. Morimoto
***BILD***
Yrsa Stenius

Sammanlagt 112 personer som disputerat vid Åbo Akademi promoveras i Åbo konserthus den 23 maj. I samband med den högtidliga ceremonin tilldelas 14 personer ett hedersdoktorat för gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för deras betydande insatser i samhället.

Bland annat journalisten Yrsa Stenius, kommerserådet Anders Wiklöf, författaren Birgitta Boucht, ordföranden för Nobelkommittén för kemi Gunnar von Heijne, samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Louise Arbour kreeras. Till jubeldoktor, d.v.s. doktor som promoverats för 50 år sedan, har författaren, professor Johannes Salminen utsetts.

Filosofie hedersdoktorer
Till filosofie hedersdoktorer från humanistiska och matematisknaturvetenskapliga fakulteterna kreeras:

• författaren Birgitta Boucht som erkänsla för hennes centrala betydelse för kulturlivet i Svenskfi nland samt för hennes insatser för kvinnorörelsen, fredsrörelsen, folkbildningsarbetet och för skrivandets och läsandets konst. Boucht har även jobbat som journalist, och lett skrivarcirklar och skrivarseminarier.

Gunnar von Heijne för sin aktiva medverkan i utvecklingen av det biovetenskapliga samfundet inom universitetsväsendet i Åbo och för sitt uppriktiga engagemang att främja vetenskap och utbildning vid ÅA. Han är professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet och leder Center for Biomembrane Research. Hans huvudsakliga forskningsområden är membranproteiners biosyntes och struktur. von Heijne är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande för dess Nobelkommitté för kemi.

• vicehäradshövding Markku Linna som under sin långa karriär vid undervisningsministeriet har gjort en central insats både för att utveckla de finländska universiteten i en värld präglad av internationalisering och för uppbyggnaden av yrkeshögskolorna. I sitt arbete har han visat en djup förståelse för den svenska utbildningen och kulturen i Finland.

Richard I. Morimoto, professor i biologi, biokemi, molekylärbiologi och cellbiologi vid Northwestern University i Illinois i USA. Han är vida erkänd för sin forskning kring cellers försvarsmekanismer mot stress. Hans forskning bidrar till ny kunskap om många olika sjukdomstillstånd, bl.a. om hur neurologiska sjukdomar, såsom Alzheimer, uppkommer. Morimoto hedras för sin forskning och medverkan i att utveckla signal- och stressforskning vid ÅA samt för hans befrämjande av forskarutbildningen inom området biologi.

Johan von Wright, professor emeritus vid Helsingfors universitet, som erkänsla för hans roll i utvecklandet av kognitiv psykologi, speciellt minnes- och inlärningsforskning både i Finland och internationellt samt för hans avgörande insatser för grundandet av ämnet psykologi vid ÅA.

Politices hedersdoktor/ESF
Till politices hedersdoktor från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten kreeras:

• FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Louise Arbour. Hon har varit biträdande professor och biträdande dekanus vid Osgood Hall Law School of York University i Toronto, samt arbetat för olika domstolsväsenden i Kanada. Arbour har tidigare anlitats av FN som överåklagare i Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien och Rwanda.

Ekonomie hedersdoktorer
Till ekonomie hedersdoktor från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten kreeras:

• Territory Senior Partner Johan Kronberg för att han genom sin ställning i revisionssamfundet och via sina universitetskontakter gjort stora insatser för att utveckla revisionsinstitutionen och internationalisera revisionskulturen i Finland.

• kommerserådet och entreprenören Anders Wiklöf som från grunden har byggt upp en framgångsrik företagsverksamhet i förening med samhällsansvar och kulturintresse. Till koncernen Wiklöf Holding Ab hör bolag från dagligvaru- och partihandel, hotellverksamheter och byggkonstruktioner.

Teknologie hedersdoktorer
Till teknologie hedersdoktorer från tekniska fakulteten kreeras:

• professor i analytisk kemi Klára Tóth för sina förtjänstfulla insatser för att utveckla analytisk-kemiska metoder, speciellt jonselektiva elektroder. Tóth är författare till ett par böcker, ett flertal bidrag till artikelsamlingar och mer är 250 refereegranskade artiklar. Hon innehar 16 patent.

• professor Yrjö Neuvo som under sin universitetskarriär blev internationellt erkänd som professor i digital signalbehandling vid Tammerfors tekniska universitet. I sin verksamhet har Neuvo främjat villkoren för forskning och utbildning likaväl som samarbetet mellan industri och universitet. Professor Neuvo har publicerat över 400 vetenskapliga artiklar och innehar flera patent.

Teologie hedersdoktor
Till teologie hedersdoktor från teologiska fakulteten kreeras:

• professor i religionspsykologi Owe Wikström från Uppsala universitet för sitt omfattande författarskap som på ett betydelsefullt sätt lyftat fram religiösa och kulturella traditioner men också på ett tillgängligt sätt beskriver människans utsatthet och möjligheter i det moderna samhället. Wikströms huvudsakliga forskningsområden är religion och psykisk hälsa, vetenskapshistoria samt psykologisk analys av fiktionslitteratur. Han medverkar regelbundet i svensk radio och tv och har skrivit ett femtontal böcker.

Pedagogie hedersdoktorer
Till pedagogie hedersdoktorer från pedagogiska fakulteten kreeras:

• professor Frank K. Lester, Jr som har gjort stora forskningsinsatser inom matematikens didaktik, särskilt med tonvikt på problemlösning och metakognition. Fakulteten uppskattar även hans stöd för en vetenskapligt baserad utveckling av matematikutbildningen i Norden. Lester är författare till 10 böcker om matematikundervisning och -inlärning.

Sauli Takala som är forskningsprofessor emeritus i tilllämpad lingvistik och har gjort en lång karriär inom tillämpad lingvistik och språkdidaktik särskilt vid Jyväskylä universitet. Takala kreeras till hedersdoktor för sitt stöd för den finlandssvenska språklärarutbildningen samt för sin kompetens och sina insatser inom forskarutbildningen, särskilt inom språkdidaktikens område.

Politices hedersdoktor/SVF
Till politices hedersdoktor vid samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kreeras:

• allmänhetens pressombudsman i Sverige Yrsa Stenius. Stenius är känd journalist och författare och har bl.a. varit chefredaktör för Arbetarbladet. Hennes engagemang i arbetet med etiska frågor har gett henne talrika special- och förtroendeuppdrag.

En utförligare presentation av hedersdoktorerna finns på webben www.abo.fi/promotion.