Tillfälliga arrangemang
på franska institutionen

- professorns uppgifter sköts av flera personer


Av Niclas Erlin

Franska institutionen saknar tills vidare en professor som arbetar på heltid. Professorns arbetsuppgifter sköts nu av flera olika personer.

***BILD***
Både studerande och forskare får den handledning de behöver, konstaterar lektor Marina Nielsen, ställföreträdande föreståndare för franska institutionen.

- Jag tycker att arrangemangen är ganska lyckade. Alla studerande kommer att få den handledning de behöver, kommenterar lektor Marina Nielsen som fungerar som ställföreträdande institutionsföreståndare.

Hon sköter i första hand de administrativa uppgifterna som är relaterade till professuren. Huvudansvaret för handledningen axlas av en av institutionens gästprofessorer, Lars-Göran Sundell, som också leder seminarierna på cum laude- och laudaturnivå.

Den övriga personalen hjälper studerandena i allmänna frågor om studierna, men hjälpen kan också beröra direkt handledning. I ärenden som gäller studieplanering kan studenterna vända sig till institutionens lärartutor.

- Alla i personalen ställer upp och studenterna har tagit emot de nya arrangemangen med ro, säger Marina Nielsen.

Nyordningen på franska institutionen har sin upprinnelse i att professor Brynja Svane övergått till en professur vid Uppsala universitet. Att ÅA-professuren inte har en ny innehavare hänger ihop med bristen på behöriga personer, dvs. sådana som uppnått doktorsgraden inom franska eller närliggande ämnen.

- Franska som akademiskt ämne har utvecklats snabbt under de senaste åren. Efterfrågan på doktorer är därför större än utbudet av dem. Det här gäller för hela Norden, säger Marina Nielsen.

Brynja Svane kvarstår tills vidare som examinator och som formell föreståndare för institutionen, helt enkelt för att enheten skall kunna fungera självständigt inom ÅA. Svane fortsätter också handleda tre forskarstuderande vid akademin.

Det är ännu oklart om och när professuren skall ledigförklaras, liksom det är oklart vem dess framtida innehavare kunde vara.

- Jag känner inte till någon formellt kompetent person på svenskspråkigt håll i Finland som är villig att överta tjänsten, men genom våra gästprofessorer i Sverige har vi våra tentakler ute, förklarar Marina Nielsen.

ÅA-professuren i franska har sedan sin tillkomst i slutet av 1980-talet genomgående innehafts av personer från annat land än Finland, företrädesvis från Sverige. De tre första professorerna Arne Klum, ovannämnda Lars-Göran Sundell och Olof Eriksson är alla från Sverige medan Brynja Svane spårar sina rötter till Island och Danmark. Idag är även hon verksam i Sverige.

Franska institutionen tog i år in 14 nya studerande av totalt 30 intresserade. Det är första gången intagningen till utbildningen sker på basis av inträdesprov, och erfarenheterna av detta förfarande är enligt Marina Nielsen goda.

Institutionen har också gett grönt ljus för tio personer att läsa franska som biämne, ett urval som föregicks av ett diagnostiskt prov.

Grönholm ny på finska institutionen
Också på finska institutionen är uppställningen en annan än på våren. Kaisa Häkkinen har lämnat sin ÅA-professur för en motsvarande dito vid Åbo universitet. Hon efterträds nu av Maija Grönholm som sedan den 1 augusti bestridit professuren. Grönholms aktuella utnämning gäller för ett år.

Maija Grönholm besitter sedan år 1993 professuren i finska språkets didaktik vid PF. Denna tjänst sköts nu tillfälligt av Sirkka-Liisa Rauramo.

Maija Grönholms egna specialområden - tvåspråkighet och inlärning av finska som främmande språk - kommer sakta att förankras även i undervisningen på finska institutionen. Hon betonar att ÅA undervisar finska som målspråk, dvs. utbildar personer som inte har finska som modersmål. Detta borde enligt henne klart synas i uppläggningen av undervisningen.

Grönholm tar också med entusiasm i uppgiften att handleda de tre forskarstuderande som arbetar på institutionen. Utöver dessa handleder hon ytterligare två doktorander.

- Också lektorn och assistenten forskar, så totalt är vi ganska många forskare här på institutionen, kommenterar Maija Grönholm.