header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5731 VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna äga djupgående insikter om varians- och regressionsanalysens användningsmöjligheter, kunna på ett motiverat sätt välja mellan alternativa modeller och estimeringsförfaranden, kunna vid behov modifiera standardmetoderna och korrekt tolka resultaten av en varians- och regressionsanalys.


Innehåll: Grundprinciperna för analys av linjära modeller, inferensteori för linjära modeller, en- och flerfaktorsvariansanalys, kovariansanalys, linjär regressionsanalys, ickelinjär regressionsanalys, specifikationsproblem, numeriska problem vid regressions- och variansanalys.


Litteratur: Draper, N. & Smith, H.: Applied Regression Analysis, (3 uppl.), Wiley & Sons, 1998.


Arbetsformer: Föreläsningar 48 h jämte demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grundkurs i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi