header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

6732 MATEMATISK STATISTIK II 5 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna äga grundlig kännedom om den statistiska inferensteorins matematiska och sannolikhetsteoretiska grundvalar, kunna modifiera traditionella analysmetoder och utveckla nya samt kunna på egen hand läsa matematisk-statistiska läroböcker på avancerad nivå samt kunna ta del av rapporter över matematisk-statistiska forskningsresultat.


Innehåll: Repetition av begrepp från sannolikhetskalkylen, tillräcklighetsbegreppet, punktestimering, hypotesprövning, sekventiella procedurer, konfidens- och toleransintervall, den generella linjära hypotesen, kvadratiska former, rangordningsstatistikor och icke- parametrisk inferens.


Litteratur: Casella, G & Berger, R.L.: Statistical Inference, (2 uppl.), Duxbury, 2001. Silvey, S.D.: Statistical Inference, Chapman and Hall, 1975.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Ämnesstudierna.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi