header

Till matematikens huvudsida | Tillbaka till kurssidorna

Matematiska Institutionen

Kursernas Hemsidor

5736 DEMOGRAFI 3 svMålsättning: Efter genomgången kurs bör deltagarna känna till demografins historia och förhållande till andra vetenskaper, definitionera på de vanligaste demografiska måtten, de vanligaste metoderna för konstruktion av livslängdstabeller, behärska de vanligaste metoderna för konstruktion av befolkningsprognoser, kunna utföra standardiseringar samt analysera aktuella nationella och globala befolkningsproblem.


Innehåll: Demografins utveckling, avgränsning och indelning, definitionerna av grundbegreppen vid analys av befolkningsutvecklingen, mätning av dödligheten, mätning av äktenskapsbildning, mätning av nativitet och fruktsamhet, mätning av omflyttning, de vanligaste metoderna för konstruktion av livslängdstabeller, grundprinciperna för konstruktion av befolkningsprojektioner och prognoser, standardiseringar och indexmått, demografiska problem i industriländerna, demografiska problem i de underutvecklade länderna.


Litteratur: Hofsten, E.: Demografins grunder, Studentlitteratur, (2 uppl.), Lund 1978. Haimi, O.: Väestöntutkimus: periaatteet ja menetelmät. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, nr 19. Helsingfors 1987.


Arbetsformer: Föreläsningar, demonstrationer och övningsarbeten eller litteraturstudier.


Examination: Skriftligt förhör samt godkänt deltagande i demonstrationerna jämte godkända övningsarbeten eller skriftlig litteraturtentamen.


Förkunskaper: Grunder i statistisk teori.


Senast uppdaterad: 29.09.2008
footer
Om universitetet Att studera Anställda Åbo Akademi Kontaktuppgifter Mailto infowww@abo.fi