Svenska språket

Åbo Akademi

Svenska språket


Filis-databasen


FIKTIONSLITTERATUR PÅ SVENSKA

FILIS-projektet pågår inom ämnet svenska vid Åbo Akademi sedan vårterminen 2003. Det är ett språkvetenskapligt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring tidigmodern svensk fiktionsprosa (skönlitteratur) i Sverige och Finland.

Projektet vill svara på frågor som dessa:

  • Hur ser språkutvecklingen ut inom den svenskspråkiga fiktionsprosan under 1800-talet?
  • Vilken roll spelar denna litterära språkutveckling i det svenska skriftspråkets allmänna förändringar under 1800-talet?
  • Hur påverkar denna språkutveckling under 1800-talet senare skedens svenska skriftspråk?
  • Hur ser sambanden ut mellan den studerade periodens språkutveckling och förhållanden inom andra kultursektorer, som litteratur, vetenskap och utbildning?

Projektets teorianknytning är eklektisk. Inspiration har hämtats från en syntes av den samlade litterära stilforskningen i 1900-talets svenska och finländska nordistik, från tankemönster i 1960-, 70- och 80-talets strukturellt inriktade sociolingvistik i bl.a. Sverige och Finland och från nutida, internationellt utvecklade text- och diskursteoretiska modeller. Arenan för det språkliga skeendet är det litterära systemet, varför också litteratursociologisk teori kring bokspridning och litterära kretslopp är viktig. Eftersom över häften av materialet består av översättningar, är den lingvistiska översättningsteorin fundamental.

Materialet har hittills samlats i rikssvensk och finländsk bibliografi och omfattar omkr. 12 000 titlar. Det är lagrat i den nyupprättade FILIS-databasen, som står öppen för alla. Man når den enklast via hemsidan för ämnet Svenska vid ÅA. (En länk till databasen finns i balken till vänster.)

FILIS-projektets initiativtagare och ansvarige ledare är prof. Lars Wollin. För närvarande medarbetar tre doktorander inom svenskämnet vid ÅA i projektet: FM Maria Sarén, FM Sofia Sevón och FM Sandra Uitto. Från årsskiftet 2005/06 anslutna är litteraturvetarna FD Arne Toftegaard Pedersen, Helsingfors, och FM Julia Tidigs, Åbo.

Extern finansiär har varit Finska Vetenskaps-Societeten i Helsingfors.

Publicerat inom FILIS-projektets ram:

Wollin, Lars (red.) 2005: Fiktionens texter - och verklighetens. Skisser från ett projekt. (FILIS rapport 1.) Åbo Akademi.


FILIS-gruppen lanserar sin nya databas på webben. Från vänster: Sofia Sevón, Lars Wollin, Maria Sarén, Sandra Uitto samt (från ÅA:s datacentral) Joakim Björklund.
Foto: Malin Hollmén