Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi
Start
Om arkivet Samlingar
Projekt
Studenter
Länkar

Berättande om politik

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi samlar nu in berättelser om finlandssvenskarnas minnen kring Svenska folkpartiet och deras åsikter om partiet, dess politik och företrädare. Vi vill höra om dina egna personliga erfarenheter och synpunkter, återgivna med dina egna ord. Detta är alltså ingen statistisk eller samhällsvetenskaplig undersökning.

Materialet kommer att utgöra underlag för framtida forskning om berättad politik, en typ av berättande som börjat uppmärksammas allt mer bland kulturvetare. Eftersom vår kunskap om sådant berättande i vardagen ännu är begränsad, är din berättelse värdefull. Alla typer av svar - såväl positiva som kritiska - är välkomna. Frågorna är sammanställda av Andreas Backa, men du kan också berätta helt fritt. Då är det kanske mer praktiskt för dig att skriva ditt svar på dator eller för hand, och sända det per e-post till: cultura@abo.fi, eller med vanlig post (portot betalas av oss) till adressen:

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo
Kod 5005856
20003 Svarsförsändelse

Om du föredrar att fylla i nätenkäten, märk att ditt svar kan vara längre än svarsfälten ser ut att vara, och att du också kan skriva svaren på din dator och sedan klistra in dem i svarsfälten.

Eftersom en av frågorna rör hur du röstar i val, saknas det svarsfält där du anger ditt namn, detta för att bevara valhemligheten. Om du sänder in svaren per post eller e-post, bör du inte skriva ditt namn i själva dokumentet, och eventuell e-postadress eller namn och postadress kommer inte att arkiveras tillsammans med ditt svar. Vi önskar dock att du, utan namnunderskrift, anger huruvida svaret får arkiveras, och om det får användas för forskning direkt eller efter en viss tid. Ifall svaret får användas för forskning men inte arkiveras, kommer det att förstöras efter användning.

Om du besvarar nätenkäten, behöver du däremot godkänna att materialet arkiveras och används genom att trycka på knappen ”Skicka uppgifterna”!

Rikta eventuella förfrågningar till:
Camilla Asplund Ingemark, docent i folkloristik
E-post: casplund@abo.fi

Niklas Huldén, arkivamanuens
Telefon: 02-215 4395

Nätenkäten finns på adressen: http://survey.abo.fi/lomakkeet/4575/lomake.html
Denna text som pdf-fil för utprintning.
Om du svarar per brev eller e-post!

Ge uppgifter om: Landskap, kommun, by/stadsdel, födelseår, yrke.
Överenskommelse om materialets användning: Får svaret arkiveras i Kulturvetenskapliga arkivet Cultura? Får namn anges i eventuell forskning? Andra begränsningar eller villkor för användningen av svaret.

Frågor:
Brukar du rösta på SFP? Röstar du på dem i vissa typer av val, men inte i andra (exempelvis i riksdagsval, men inte kommunalval)?

Har du röstat på partiet tidigare men slutat? Har du börjat rösta på partiet? Varför/varför inte?


Är du eller har du varit medlem i SFP? Hur länge?

Brukar du aktivt delta i partiets verksamhet? Hur blev du i så fall engagerad i partiarbetet?


Vilka minnen har du av SFP, partiets politik och dess företrädare? Vilka valkampanjer minns du särskilt?


Vad tycker du SFP arbetar för eller borde arbeta för? Tycker du att partiets värderingar har förändrats under årens lopp? Vad borde partiet satsa på i framtiden?


Vilken betydelse har SFP för dig? Berätta fritt!

Är det något vi glömt att fråga, men som du tycker borde vara med?

Tack för din medverkan!